Archiwum

Sprawozdanie z zebrania
Opublikowano 30 marca 2014, autor: kontakt@przezmierowo.org

Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze odbyło się 29.03.2014r. , przy pięknej pogodzie w sobotnie popołudnie, co zapewne spowodowało, że frekwencja nie była wysoka.

Zebranych powitał dotychczasowy Przewodniczący Leszek Wardeński i zaprezentował program:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 2012-2013r.
2. Sprawozdanie finansowe za 2013r.
3. Wybór władz Stowarzyszenia
4. Podjęcie uchwał
5. Dyskusja, wolne głosy, wnioski
6. Wystąpienie nowo wybranego Zarządu
7. Zamknięcie Zebrania

Sprawozdanie z działalności przedstawił Przewodniczący Leszek Wardeński, po czym sprawozdanie finansowe przedstawił Sekretarz Mieczysław Zwoliński. W wyniku wyborów przeprowadzonych zgodnie z regulaminem w sposób jawny, dokonano
wyboru władz w składzie dotychczasowym:
Przewodniczący Leszek Wardeński
Sekretarz Mieczysław Zwoliński
Skarbnik Maria Wiza.

Na wniosek Zarządu podjęto uchwałę o obniżeniu dotychczasowej składki rocznej do kwoty 20,00PLN.

W trakcie dyskusji poruszano wiele problemów nurtujących mieszkańców naszych miejscowości. Odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu, oraz obecny na Zebraniu Z-ca Wójta Piotr Kaczmarek.
Wystąpienie Przewodniczącego w imieniu wybranego Zarządu, nakreślające zadania na następną kadencję, zakończyło obrady.

 

Zaproszenie
Opublikowano 9 marca 2014, autor: kontakt@przezmierowo.org

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa Nasze Małe Ojczyzny, zaprasza członków do wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 29.03.2014r. godz. 16.00 w sali Starej Kotłowni ul. Kościelna w Przeźmierowie.

 

Problemów z lotniskiem Ławica ciąg dalszy
Opublikowano 9 marca 2014, autor: kontakt@przezmierowo.org

Osiągnęliśmy duży sukces. Około 1000 właścicieli uprawnionych do złożenia roszczeń o
odszkodowania od Portu Lotniczego Ławica, faktycznie z takimi roszczeniami wystąpiło.

To niewątpliwie najlepszy wynik w kraju, pod względem aktywności społecznej w tego typu sprawach. To sukces Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa, wielu zaangażowanych osób, ale także mieszkańców naszych miejscowości, którzy udowodnili wysoką świadomość prawną.

Zarówno inwestor – Port Lotniczy Poznań-Ławica, jak i władze województwa są zadziwione, nikt po tamtej stronie nie spodziewał się takiej aktywności społeczeństwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy zarówno we własnym interesie, ale także w interesie całej naszej społeczności podjęli trud walki z uciążliwościami sąsiedztwa rozbudowanego wbrew prawu lotniska. Teraz wszystko w rękach niezawisłych sądów. Miejmy nadzieję, że rozstrzygnięcia będą korzystne dla mieszkańców, bo prawo jest po naszej stronie.

Stowarzyszenie nadal podejmuje wiele wysiłków dla przywrócenia normalnych warunków życia dla mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania. Pragniemy przypomnieć, że rozbudowa lotniska nastąpiła na podstawie nieprawomocnych decyzji, wszystkie bowiem zostały zaskarżone, a postępowania sądowo-administracyjne są w toku.

Aktualnie toczą się postępowania w sprawie decyzji środowiskowej, lokalizacyjne pozwoleń na budowę i uchwały w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania. Wszystkie w naszym przekonaniu wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa z rygorami natychmiastowej wykonalności w związku z organizacją piłkarskich mistrzostw.

Wiele będzie się zapewne jeszcze działo w sprawie Portu Lotniczego, Stowarzyszenie nie kończy swojej działalności w związku z upływem terminu składania roszczeń odszkodowawczych. O wszystkich osiągnięciach będziemy informować za pośrednictwem gminnej gazety Sąsiadka – Czytaj, oraz na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy też członków Stowarzyszenia do udziału z zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (ogłoszenie wyżej ). W programie sprawozdanie z dwuletniej działalności, wybory władz i wytyczenie zadań na następną kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Przeźmierowa i Baranowa

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Na co zwrócić uwagę przy odszkodowaniu za hałas z lotniska Ławica

Opublikowano 10 lutego 2014, autor: kontakt@przezmierowo.org

30 stycznia 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla terenów sąsiadujących z lotniskiem Ławica. Ta uchwała otworzyła drogę do dochodzenia odszkodowań za spadek wartości nieruchomości i poprawę akustyki budynków.

Roszczenia w Sądzie należy złożyć do 28 lutego 2014 roku. Zamieszkujący w obszarze ograniczonego użytkowania po tym terminie tracą bezpowrotnie prawo złożenia roszczeń odszkodowawczych.

W obszarze ograniczonego użytkowania znajduje się:
– 2605  nieruchomości  Przeźmierowa
–   239  nieruchomości  Baranowa
–     90  nieruchomości  Batorowa
–   240  nieruchomości  Swadzimia
–     72  nieruchomości  Wysogotowa
–     13  nieruchomości  Sadów

Do wielu mieszkańców tych miejscowości informacja o obszarze ograniczonego użytkowania i możliwości dochodzenia roszczeń nie dotarła. Dla wszystkich pozostało niewiele czasu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” w dniu 31 stycznia 2014 roku odbyło zebranie w którym uczestniczyło ponad 300 osób. Przekazaliśmy tam wiele informacji na temat należnych odszkodowań. Stowarzyszenie wspólnie z współpracującymi prawnikami przygotowało specjalną ofertę dla wszystkich osób posiadających nieruchomości w “obszarze”, również dla osób mających wątpliwości co do celowości dochodzenia roszczeń, bądź z  przyczyn finansowych, zdrowotnych lub innych nie podejmujących dotąd kroków prawnych.

Wszystkim tym osobom zaoferowaliśmy nieodpłatny sposób przeprowadzenia procedury umożliwiającej zagwarantowanie sobie nieprzedawnienia roszczeń i możliwość ich dochodzenia w przyszłości.

Kancelarie prawne, których adresy podane są w zakładce kancelarie  przyjmują zgłoszenia, a dodatkowo w dniach 24 do 27 lutego 2014 roku w godz. 16-20 w siedzibie Stowarzyszenia – Szkoła Podstawowa w Przeżmierowie sala 116. będą prowadzone dyżury prawnicze, podczas których można będzie skorzystać z tej “uproszczonej” procedury.

Nigdy nie wskazywaliśmy jaką drogę ma wybrać właściciel nieruchomości objętej oou. Każdy musi kierować się własnym dobrem i wybrać właściwą ofertę. Zwracamy jednak zawsze uwagę na uważne i dokładne czytanie umów, umieszczonych w nich zapisów i zobowiązań. Szczególnie ważne jest to w stosunku do podmiotów będących spółkami.  Są bowiem firmy, które oferują przejęcie wszelkich opłat i kosztów. Niestety podmioty te w swych umowach zawierają klauzule, o których nie informują, a które są swoistą pułapką.

Roszczeń należy dochodzić, jednak musimy tu zachować ostrożność, bo jak zwykle w takich sytuacjach pojawiają się nieuczciwi pomocnicy, poszukujący łatwych pieniędzy. Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa jako organizacja mieszkańców stoi na straży poprawności działań, zarówno organów państwa, jak i współpracujących prawników.

Jednak Stowarzyszenie nie ma wpływu na podejmowane przez mieszkańców decyzje w swoich indywidualnych sprawach. Mimo naszych wielokrotnych wyjaśnień mieszkańcy zawierają różne umowy z licznymi podmiotami oferującymi prowadzenie spraw odszkodowawczych, a  w związku z tym już pojawiają się poważne problemy.

Przykładowo, podmioty w umowach wskazują na obowiązek dostarczenia szeregu różnych dokumentów, których  właściciele nieruchomości nie są wstanie zdobyć. Niedostarczenie wskazanych dokumentów zgodnie zapisami w tych umowach jest traktowane przez zleceniodawcę jako rażące naruszenie postanowień umowy, co skutkuje przerzuceniem na zleceniodawcę wszystkich kosztów postępowania w tym należnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy. Dotarły już do nas informacje o takich nierzetelnych praktykach.

Dlatego też zwracamy uwagę na zachowanie zdrowego rozsądku. Właśnie z tych względów nie rekomendujemy podmiotów w postaci spółek z o.o.
Również nie rekomendujemy postępowań koncyliacyjnych oferowanych przez Lotnisko-Ławica. Mimo upływu prawie 2 lat nie znamy przypadku wykonania przez Lotnisko-Ławica  jakichkolwiek obiecanych zabezpieczeń budynków, czy wypłaty odszkodowania. Znamy natomiast szereg przypadków odmów ze względu na zbyt małe, w opinii Lotniska, przekroczenia norm.

Dochodzenie odszkodowań może być przeprowadzone jedynie przed Sądem, inna prostsza metoda nie istnieje. Przed Sądem mogą reprezentować siebie wyłącznie właściciele bądź adwokaci i radcowie prawni. Skoro jest to jedyna droga to najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest podpisanie umów wyłącznie bezpośrednio z prawnikami.

Czy pośrednicy w postaci spółek, które i tak muszą zatrudnić prawników są potrzebni? Czy ponoszone koszty za prowadzenie spraw poprzez szereg pośredników będzie tańsze? Im większa ilość pośredników tym drożej, przykładów w  życiu na to jest wiele? To są pytania na które mieszkańcy muszą odpowiedzieć sobie sami i wybrać najkorzystniejszy sposób. Nic w życiu nie jest dane za darmo, za wszystko musimy płacić. Trudno uwierzyć, że nagle, bezinteresownie ktoś zechce wyręczyć nas z kłopotów i zapewni nam wyjednanie należnych odszkodowań bez ponoszenia kosztów postępowania, a nawet jeśli znajdzie się uczciwa firma, która wyłoży kilkanaście tysięcy złotych za każdą nieruchomość, to przecież nie zrobi tego za darmo.

Odszkodowanie to w naszej opinii kwota, która należy się właścicielowi z tytułu faktycznej utraty wartości nieruchomości i konieczności wykonania niezbędnych prac poprawiających akustykę budynków, a nie spadające z nieba pieniądze, które mogą przechwycić różne firmy. W rozmowach z mieszkańcami przejawia się obawa, że nikt nie wygra z Lotniskiem, a wytoczenie powództwa jest jedynie czystą stratą.

W tym miejscu nasuwa się refleksja skoro nie można wygrać z Lotniskiem i jego udziałowcami to dlaczego szereg podmiotów również z odległych miejscowości oferuje Państwu wywalczenie odszkodowań bez żadnych nakładów. Z kim te podmioty chcą wygrać i od kogo otrzymać odszkodowania zapisane w zawartych umowach z właścicielami nieruchomości, od Portu Lotniczego Ławica, czy w ostatecznym rozrachunku od Was? Odszkodowania od Lotniska, choć wydają się być pewne, to wymagają jednak dużej staranności i wiedzy prawniczej.

Stowarzyszenie służy wszelką pomocą, lecz na stawiane pytania musi każdy znaleźć własną odpowiedź i sam podjąć właściwą i korzystną dla siebie decyzję.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

ZEBRANIE przed upływem terminu składania roszczeń odszkodowania – Ławica

Opublikowano 11 stycznia 2014, autor: kontakt@przezmierowo.org

 

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Zebranie w sprawie odszkodowań

Opublikowano 11 stycznia 2014, autor: kontakt@przezmierowo.org

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa 31 stycznia (piątek)  o godz.18.00 w sali  “starej kotłowni” w Przeźmierowie ul. Kościelna.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT UPROSZCZONEJ PROCEDURY

Opublikowano 1 stycznia 2014, autor: kontakt@przezmierowo.org

LIST STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PRZEŹMIEROWA I BARANOWA

Drodzy mieszkańcy,

28 lutego 2014 roku mija termin złożenia roszczeń o odszkodowanie do Portu Lotniczego, a wynikający z uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ustalającej obszar ograniczonego użytkowania, w związku z rozbudową lotniska Ławica.

Oznacza to, że po tym terminie, mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania, nie będą mieli już możliwości wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami  odszkodowawczymi do Portu Lotniczego pomimo, że wzrost uciążliwości lotniska może się z każdym rokiem poważnie nasilać.

Często zadają nam państwo pytanie: Co zrobić jeśli brak środków lub inne czynniki nie pozwalają aktualnie na rozpoczęcie kosztownej procedury sądowej, ale w przyszłości chcielibyśmy mieć taką możliwość?

Stowarzyszenie wspólnie z rekomendowanymi kancelariami prawnymi przygotowało ofertę również dla tych osób.  W styczniu i lutym 2014r. Kancelarie prawne będą  sporządzały bez jakichkolwiek opłat, wstępne pisma procesowe, które umożliwią wszystkim zainteresowanym wejście w spór sądowy w późniejszym, dogodnym terminie nawet w ciągu 10 lat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa 31 stycznia (piątek)  o godz.18.00 w sali  “starej kotłowni” w Przeźmierowie ul. Kościelna.

Omówimy na nim powyższe kwestie. Będzie można również skorzystać  z pomocy prawników w celu rozpoczęcia procedury odszkodowawczej, w tym także tej umożliwiającej przerwanie terminu przedawnienia i dającej szanse dochodzenia roszczeń w terminie późniejszym.

Ponadto zapraszamy wszystkich na dyżury Kancelarii Prawnych w dniach 24 do 27 luty 2014r. godz. 18 – 20 w siedzibie Stowarzyszenia – Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie ul. Kościelna 46 pokój 116, w trakcie których można będzie bezkosztowo rozpocząć procedurę odszkodowawczą.

Stowarzyszenie chce przekonać wszystkich mieszkańców, objętych obszarem ograniczonego użytkowania do walki o odszkodowania.

Dlaczego tak nam na tym zależy?

Ponieważ głównym celem naszych działań jest zmuszenie władz do podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji lotniska lub ograniczeniu jego działalności oraz zaprzestaniu dalszego rozwoju.

Nie jest to cel nieosiągalny. Działalność Stowarzyszenia przyniosła wiele wymiernych efektów, w tym ostatni sukces  – 20.12.2013r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok WSA w Poznaniu dotyczący uchwały Sejmiku ustalającej obszar ograniczonego użytkowania. NSA  potwierdził zastrzeżenia Stowarzyszenia dotyczące tej zasadniczej uchwały.

Jesteśmy przekonani, że tylko zorganizowana presja społeczna pozwoli na zatrzymanie działań niekorzystnych dla nas oraz spowoduje, że władze w większym stopniu będą liczyć się z mieszkańcami Przeźmierowa i Baranowa.

Naszym zdaniem ważne jest aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało z prawa wystąpienia o odszkodowania. Dlatego rekomendujemy kancelarie prawne, które mają największe doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i posiadają odpowiednią umowę ze Stowarzyszeniem, co nie oznacza, że dyskwalifikujemy inne sposoby dochodzenia roszczeń. Zwracamy się jednak do państwa, aby uważnie czytać umowy i analizować oferty, które trafiają do naszych domów . Z doświadczenia i analizy  proponowanych, przez różne firmy, rozwiązań wynika, że oferowane warunki jak i spodziewane efekty mogą być rozczarowujące dla mieszkańców. Jednak nawet w tych przypadkach, uważamy złożenie roszczeń za przybliżające nas do zamierzonych celów.

Najgorsza jest bezczynność, bo tylko ona pozwoli władzom lotniska na nieskrępowany rozwój i znaczne pogorszenie warunków życia mieszkańców naszych miejscowości. Jeśli teraz w zbiorowym działaniu nie zahamujemy inicjatyw portu lotniczego, to za kilka lat okaże się, że nie tylko straciliśmy dorobek życia, ale  mieszkamy w całkowicie zdegradowanym środowisku. Do tego dopuścić nam nie wolno.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

W ten świąteczny czas…

Opublikowano 20 grudnia 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Magia świąt to dziecięca wiara w Świętego Mikołaja, spokojna rozmowa z bliskimi przy kominku, rozleniwiony telefon, zaspany budzik i śnieg, który nie jest utrapieniem.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym członkom i sympatykom radości i ciepła. By w chwilach refleksji choć na chwilę zatrzymać się i spostrzec to, czego nie widać w ciągłym biegu – proste radości!

Wszystkiego Najlepszego!

Zarząd Stowarzyszenia

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Relacja ze spotkania Stowarzyszenia

Opublikowano 19 października 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

12 października (w sobotę) o godzinie 16.00  odbyło się zebranie zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Przewodniczący stowarzyszenia Leszek Wardeński i sekretarz Mieczysław Zwoliński zapoznali mieszkańców z postępowaniami sądowo- administracyjnymi  w sprawie Obszaru Ograniczonego Użytkowania, odwołaniami składanymi przez stowarzyszenie  oraz nowymi decyzjami w sprawie Toru Poznań.

Obecni na zebraniu przedstawiciele kancelarii prawnych zapoznali mieszkańców z obecnym stanem indywidualnych postępowań  w sprawie odszkodowań. Prawnicy podkreślali jak ważne jest aby do końca terminu, który mija 28 lutego 2014 roku rozpocząć procedury odszkodowawcze. Pierwsze kroki, które należy podjąć, czyli wniesienie pisma do lotnisk, a nie jest obarczone kosztami a otwiera drogę   do dalszego procedowania.

Prelegenci przybliżyli również  zebranym kulisy obecnego zachowania sądów, które ich zdaniem  będą zwlekać z orzekaniem w sprawie odszkodowań do lutego przyszłego roku, aby nie wywołać ewentualnej lawiny pozwów. Łatwo wyobrazić sobie bowiem reakcję mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa, jeśli sąd wydałby wyrok nakazujący lotnisku wypłatę odszkodowania. W dużym stopniu od podjęcia działań w sprawie odszkodowań mieszkańców odstręcza nieufność i brak wiary  w wygraną walkę z lotniskiem. Gdyby zapadł pomyślny wyrok dla mieszkańca stworzyłby się precedens zachęcający do składania pozwów w sądzie.

Jednym z punktów spotkania były sprawy organizacyjne stowarzyszenia. Sekretarz Mieczysław Zwoliński przestawił sprawozdanie finansowe za rok 2012 i przypomniał o wpłacaniu składki, która wynosi 50 zł rocznie. Przypomniał, że można ją wpłacać na konto lub osobiście u skarbnika pani Marii Wizy podczas spotkań Stowarzyszenia, które odbywają się  w każdy trzeci czwartek miesiąca w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie.

Już teraz warto nadmienić, że w przyszłym roku odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia, podczas którego zostanie wybrany zarząd Stowarzyszenia.

Będzie to już naprawdę ostatni dzwonek aby coś zrobić w sprawie odszkodowania od lotniska.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Walka z hałasem z Ławicy i Toru Samochodowego i zaproszenie na zebranie członkowskie

Opublikowano 15 września 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Od pewnego czasu spotykamy się pogłoskami, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” zaprzestało swojej działalności. Plotka ta jest przez nieprzychylne nam osoby, organy, instytucje powielana i usilnie podsycana. Celem tego jest zniechęcenie społeczeństwa do walki o należne im prawa, w tym w szczególności dochodzenia odszkodowań od Portu-Lotniczego Poznań-Ławica. Nadto wszelkimi kanałami próbuje się wmawiać społeczeństwu, iż hałas z operacji lotniczych zmalał lub wręcz nie występuje, a odszkodowania w związku z tym są nienależne. Również analiza prowadzonych postępowań koncyliacyjnych proponowanych przez lotnisko, oraz  odpowiedzi lotniska na wnoszone przez mieszkańców pozwy potwierdza iż zostały podjęte szerokie działania zmierzające do zasiania niepokoju, zniechęcenia i odstraszenia mieszkańców od dochodzenia należnych im odszkodowań. Trzeba też stwierdzić, że wszelkie rozstrzygnięcia od wnoszonych przez Stowarzyszenie skarg i zażaleń na szczeblu województwa wielkopolskiego są rozpatrywane negatywnie.  To wszystko pokazuje w jak nieprzychylnej atmosferze przyszło nam działać.

Jaki jest hałas i czy on zmalał pozostawiamy do oceny poszczególnym mieszkańcom. My ze swej strony słyszymy, czujemy co potwierdzają badania iż operacje lotnicze i nasilenie hałasu, szczególnie w nocy jest ogromne, pomimo faktycznie zmniejszenia ilości pasażerów, spowodowanego kryzysem i wewnętrznymi problemami Portu Lotniczego.

Pragniemy poinformować iż Stowarzyszenie działa i pragnie działać dalej próbując skutecznie walczyć o należne  mieszkańcom prawa do spokojnego, godnego zamieszkania i wypoczynku. Wielokrotnie  informowaliśmy  iż walka ta będzie trudna i długa. Zwracaliśmy uwagę iż nie należy zaprzestać tej walki przed wyczerpaniem wszelkich możliwych środków w tym drogi skarg do organów Unii Europejskiej.  Taka droga może okazać się konieczna, lecz może być podejmowane dopiero po wyczerpaniu postępowań w kraju. Determinacji i woli prowadzenia postępowań nam nie zabraknie. Niestety takie postępowania wymagają czasu i środków finansowych na opłacenie wpisów sądowych, opłat administracyjnych, opłat pocztowych itp. Czy będziemy mogli skutecznie prowadzić takie postępowania zależy od członków Stowarzyszenia.

Dlatego w tym miejscu apelujemy o wsparcie finansowe poprzez opłacenie składek członkowskich. Pragniemy poinformować iż trwają postępowania przed Sądami Administracyjnymi o zmianę lub uchylenie wszelkich decyzji związanych z rozbudową Portu Lotniczego Ławica, w tym decyzji środowiskowej, lokalizacyjnej, o pozwoleniu na budowę. Żadne z postępowań nie zostało zakończone. Stowarzyszenie poprzez organy Wojewody Wielkopolskiego zostało wyeliminowanie z postępowań poprzez  odmowę uznania go za stronę postępowania administracyjnego, dopiero po przeprowadzeniu całej procedury odwoławczej (poprzez Wojewodę Wielkopolskiego, Ministra Infrastruktury, Wojewódzki Sąd Administracyjny) –  Naczelny Sąd Administracyjny uchylając wszystkie uprzednie decyzje uznał Stowarzyszenia jako pełnoprawnego uczestnika postępowania i nakazał przeprowadzić ponownie postępowania przy udziale Stowarzyszenia. To pokazuje jak długa i trudna droga nas czeka.

Trwa też postępowanie o zmianę zapisów Uchwały o Obszarze Ograniczonego użytkowania gdzie dążymy o poszerzenie strefy i zmianę ograniczeń zarówno w strefie zewnętrznej jaki i w  wewnętrznej. W tej sprawie, po wyczerpaniu drogi odwoławczej, złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Niezależnie od podejmowanych przez Stowarzyszenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, poszczególni mieszkańcy powinni wystąpić z odpowiednimi wnioskami i rozpocząć postępowanie odszkodowawcze od Portu Lotniczego. Termin na te postępowania kończy się w lutym 2014r., zatem czasu pozostało już bardzo mało.
Czy odszkodowania są należne? Jak wykazały postępowania w Krzesinach i  Warszawie cierpliwe, uparte, konsekwentne i właściwie prowadzone postępowania zakończyły się pełnymi sukcesami. Przykłady podajemy na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.przezmierowo.org

Informujemy również, iż prowadzimy działania w celu eliminacji hałasu z toru wyścigowego. Nasze odwołania doprowadziły  do przeprowadzenia kontroli hałasu z toru. Kontrola wykazała przekroczenie norm  środowiskowych i nie spełnienie norm budowlanych i zakończyła się wydaniem decyzji środowiskowej zakazującej nadmiernej emisji hałasu, oraz karą finansową. Od tych decyzji odwołał się Automobilklub Wielkopolski. Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie odwołania  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po tym podejmiemy dalsze kroki prawne.

Jak wynika z tej krótkiej informacji, Stowarzyszenie istnieje, jest zaangażowane w szereg postępowań dotyczących walki o poprawę jakości życia mieszkańców. Niestety postępowania administracyjne prowadzone są opieszale, na co nie mamy żadnego wpływu, jednak to problem ogólnospołeczny o czym często słyszymy z różnych informacji medialnych.

W naszym przekonaniu wszędzie tam gdzie mieszkańcy potrafili się zjednoczyć, wzajemnie wspierać i wspólnie działać osiągnięto sukces. Niestety wszędzie tam gdzie zabrakło jedności, rozbito jednomyślność, zniechęcono, czy wręcz zasiano niepokój, bądź skłócono mieszkańców poniesiono klęskę. Wierzymy iż będziemy mądrzy mądrością nas wszystkich, zwarci i zjednoczeni, będziemy mogli skutecznie osiągnąć cele do jakich zmierzamy.

Informujemy iż Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 12 października 2013 r w Sali DK w Przeźmierowie przy ulicy Ogrodowej 13 o godzinie 16. 00. Wszystkich członków i osoby zainteresowane przystąpieniem serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Stowarzyszenia
Leszek Wardeński

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Spotkania z Zarządem Stowarzyszenia

Opublikowano 1 września 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Wakacyjny czas niestety się skończył, ale Stowarzyszenie nie miało zbyt wiele wolnego. Intensywnie pracowaliśmy, spotykając się i ustalając dalsze działania. Niedługo spotkamy się z Wami na zebraniu Członków, o czym mowa poniżej. Przypominamy także, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego spotykać będziemy się z Wami  w każdy trzeci czwartek miesiąca, w Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej 46/48 w sali nr 217, w godz. od 18.00 do 20.00. Najbliższe spotkanie 19.09.2013. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Uwaga – zebranie Członków Stowarzyszenia

Opublikowano 23 sierpnia 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Drodzy Członkowie,

Dnia 12.10.2013 r o godz. 16.00 w Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 13 odbędzie się zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Odszkodowania w Warszawie

Opublikowano 27 czerwca 2013, autor: Wardenski

Wyroki ws o odszkodowania dot. lotniska Chopina już dostępne na Portalu Orzeczeń

Opublikowany 24 czerwca 2013

Sąd Okręgowy w Warszawie umieścił swoje wyroki na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych. Serwis dostępny jest pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl. Na portalu są również dostępne orzeczenia dotyczące odszkodowań za szkody powstałe w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego im. Fryderka Chopina w Warszawie.

1. Wyrok z dnia 28 maja 2013 roku Sygn. akt IV C 1107/08. Zasądzono kwotę 509.890,00 tytułem utraty wartości nieruchomości.

2. Wyrok z dnia 26 kwietnia 2013 roku Sygn. akt IV C 168/11. Zasądzono kwotę 33.493,02 tytułem utraty wartości nieruchomości.

3. Wyrok z dnia 4 marca 2013 roku Sygn. akt IV C 1461/11. Zasądzono kwotę 203.285,00 tytułem utraty wartości nieruchomości.

4. Wyrok z dnia 12 grudnia 2012 roku Sygn. akt IV C 1550/08. Zasądzono kwotę 282.398,00 odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz pokrycia kosztów, jakie powódka musiała i jeszcze musi ponieść w celu dostosowania budynku do wymagań technicznych.

5. Wyrok z dnia 6 grudnia 2012 roku Sygn. akt IV C 1402/11. Zobowiązano do nabycia nieruchomości o pow. 791 m.kw. za kwotę 324.310,00.

6. Wyrok z dnia 27 listopada 2012 roku Sygn. akt IV C 1131/09. Zasądzono kwotę 23.809,55 tytułem odszkodowania za nakłady związane z zachowaniem właściwego klimatu akustycznego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Festyn Antoniański 16.06.2013

Opublikowano 4 czerwca 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

16 czerwca, w niedzielę odbędzie się FESTYN ANTONIAŃSKI, impreza organizowana przez parafię i mieszkańców, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem Przeźmierowian i nie tylko.

Czeka nas wiele atrakcji i niespodzianek, których nie byłoby tak wiele gdyby nie wsparcie osób i firm, które co roku angażują się w to przedsięwzięcie. Organizatorzy apelują o przynoszenie przedmiotów na loterię fantową a także bardziej cennych nagród (np. rękodzieło artystyczne), które zostaną wylicytowane podczas aukcji.

Pomyślmy, czym moglibyśmy się podzielić; sprawimy radość innym a dodatkowo pomożemy odmalować Kościół.Festyn Antoniański parafii w Przeźmierowie

Poniżej list organizatorów dla mieszkańców:

Drodzy,

Wzorem lat ubiegłych organizujemy festyn parafialny.
Jak co roku zaplanowaliśmy mnóstwo zabaw dla dzieci oraz loterię.
Dlatego potrzebujemy dużej ilości fantów aby każdy coś wygrał.

Będzie również aukcja cenniejszych przedmiotów i tu również liczymy na waszą szczodrość. Szczególnie oczekujemy na rękodzieło artystyczne.

Całkowity dochód z festynu przeznaczymy na malowanie wnętrza kościoła.

Zapraszamy 16.06.2013 od godziny 13.30

Organizatorzy
ks. Tomasz Szukalski

Kontakt;
Małgorzata Raciborska 501 623 119
Maciej Narożny 694 798 313

P.s. Za wszelką pomoc pieniężną z góry dziękujemy – konto parafii:
nr 07 1050 1533 1000 0022 1937 5900 z dopiskiem: Festyn 2013

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Wpłaty członkowskie na rok 2013

Opublikowano 8 kwietnia 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Drodzy Członkowie!

Poniżej podajemy nr konta Stowarzyszenia, na które prosimy wpłacać opłaty członkowskie, w wysokości 50 zł rocznie, przeznaczone na cele statutowe.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa
„Nasze Małe Ojczyzny”

Adres do korespondencji:
Szkoła Podstawowa
im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
ul. Kościelna 46/48 sala 115
62-081 Przeźmierowo

nr konta 09 1090 1362 0000 0001 1865 9926  Bank Zachodni

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Opublikowano 29 marca 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Wieść o zmartwychwstaniu dotarła do ludzi rano;
Wszelkie obawy pochłonęło wówczas światło dnia.
Niech to ŚWIATŁO, które jest symbolem życia
i NADZIEJA płynąca od Zmartwychwstałego
– pozostaną z WAMI na zawsze!

Radosnego, wiosennego nastroju (pomimo zimowej aury),
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

życzy

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Nowe informacje

Opublikowano 24 marca 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Zapraszamy Państwa do obejrzenia nowych informacji na temat odszkodowań w zakładce „Media o Nas”. Szczególnie godny polecenia jest wywiad z wiceprezesem Portu Lotniczego Ławica p. Grzegorzem Bykowskim i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa p. Leszkiem Wardeńskim, w programie telewizji WTK „Gość Wieczoru”.
Pan G. Bykowski zgodził się z wypowiedzią pana L. Wardeńskiego odnośnie zmiany lokalizacji lotniska Ławica w przypadku gwałtownego zwiększenia operacji lotniczych. Taki zapis istniał w planach zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania już w roku 1994. Do tej pory władze lotniska unikały odpowiedzi na to kluczowe pytanie, a dzisiaj zgadzają się co do tego. Czy można było uniknąć tak kontrowersyjnej rozbudowy lotniska?  Warto zapoznać się z materiałami video.

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarzy | Edytuj

Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa | Tarnowo24

Opublikowano 9 marca 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarzy | Edytuj

Przypominacz

Opublikowano 2 marca 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Warto co jakiś czas zaglądać do działu „Media o nas”. Ostatnio dodany artykuł z Głosu Wielkopolskiego o fali pozwów. Polecamy!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Po spotkaniu noworocznym, kontrowersje wokół nagrody Tarnowskie Lwy

Opublikowano 13 lutego 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

01.02.2013 władze gminy Tarnowo Podgórne zorganizowały spotkanie noworoczne z udziałem przedstawicieli różnych instancji władz, radnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz wszystkich przyjaciół gminy. Wielkim zaskoczeniem była dla nas obecność na tym spotkaniu wiceprezesa Portu Lotniczego Grzegorza Bykowskiego.

Spotkanie było okazją do wręczenia corocznej nagrody Tarnowskie Lwy.
Wśród osób nagrodzonych znaleźli się nauczyciele sportu, lokalni przedsiębiorcy, ludzie najbardziej zasłużeni dla Gminy.

Ku naszemu ogromnemu zdziwieniu nagrodę z rąk wójta odebrał również Marszałek woj. wielkopolskiego p. Marek Woźniak za „otwarcie nowych możliwości rozwojowych” na terenie gminy.

Przypomnijmy, że to właśnie pan Marek Woźniak, był jednym z największych propagatorów rozbudowy lotniska Ławica i z niezwykłym uporem i lekceważeniem problemów mieszkańców i zgłaszanych uwag, wymusił na Sejmiku Województwa uchwalenie obszaru ograniczonego użytkowania w obecnej fatalnej wersji.

Mottem nagrody Tarnowskie Lwy, są słowa Johna F. Kennedy’ego ” Działanie pociąga za sobą koszty i ryzyko, ale o wiele mniejsze niż te, które wiążą się z wygodną biernością”.

Jakże przewrotne wydają się być te słowa! Cóż innego, jak nie właśnie wygodna bierność była mottem działania pana Marka Woźniaka – zrobić swoje nie patrząc na ludzką krzywdę.

Jednocześnie zasmuca nas, że nasz Wójt wspiera i nagradza osoby, które przyczyniają się do wyraźnego pogorszenia komfortu życia w gminie Poziom Wyżej.

Opublikowano Bez kategorii | 3 komentarzy | Edytuj

Uwaga na podejrzane kancelarie

Opublikowano 6 lutego 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Stowarzyszenie pragnie przypomnieć Państwu o rekomendowanych kancelariach ( adresy podane na stronie ) oraz ustrzec przed zwykłymi oszustami. W zakładce Wiadomości pokrewne można oglądnąć materiał video reporterów Uwaga TVN na temat firm odszkodowawczych, które żerują na ludzkiej krzywdzie. Niech będzie to przestrogą dla wszystkich.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Informacja o zebraniach Stowarzyszenia

Opublikowano 6 lutego 2013, autor: kontakt@przezmierowo.org

Drodzy Członkowie!

Przypominamy Wam o comiesięcznych spotkaniach Stowarzyszenia, które odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, przy ul. Kościelnej 46/48, w sali nr 217, w godzinach od 18.00 do 20.00. Najbliższe nasze spotkanie 21.02.2013. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

W ten szczególny czas…

Opublikowano 20 grudnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Pismo Stowarzyszenia kierowane do Władz Gminy w sprawie Domu Kultury

Opublikowano 10 grudnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa
„Nasze Małe Ojczyzny“

PRZEŹMIEROWO – GMINNA STOLICA KULTURY

Szanowni Państwo  – Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Leonchard,
Radni  Gminy  Tarnowo  Podgórne,
Szanowny Pan Tadeusz Czajka –  Wójt  Gminy  Tarnowo Podgórne

Zwracamy się z prośbą o rozważenie naszej propozycji  polegającej na zlokalizowaniu w Przeźmierowie Domu Kultury, który będzie mógł stać się centrum kultury w gminie. W związku z budową nowego DK, w tej największej miejscowości w gminie, proponujemy aby projektowana wielkość sceny, widowni i infrastruktury umożliwiała realizację tego celu.

Uważamy, że budowa DK w Przeźmierowie powinna być częścią planu dotyczącego wszystkich domów kultury w gminie. Proponujemy budowę lub przystosowanie obiektów według na przykład następującego modelu:

  •   DK w Tarnowie (200 miejsc) lokalne imprezy, obsługa aktywności mieszkańców
  •   Przeźmierowo – średnie imprezy (400 miejsc) siedziba dyrekcji GOK, obsługa aktywności mieszkańców.
  •   Duże koncerty (ok.1000miejsc) – hala widowiskowa OsiR w Tarnowie Podg.

W tych dniach, kiedy władze gminy decydują o kształcie i wyglądzie DK w Przeźmierowie apelujemy o wnikliwe rozważenie naszego projektu i zmianę obecnego, który budzi tak wiele kontrowersji.

Najważniejszym celem naszej propozycji jest uzyskanie zrównoważonej oferty miejsc kultury dla wszystkich mieszkańców przy jednoczesnej racjonalizacji budżetu w okresie kryzysu. Biorąc pod uwagę, że budowa  DK jest inwestycją na kilkadziesiąt lat uważamy, że nie należy na niej przesadnie oszczędzać a jedynie optymalizować wydatki równoważąc budżet.

Uważamy, że zlokalizowanie w Przeźmierowie centrum kulturalnego naszej gminy pozwoli na oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej. Niewielkie zwiększenie zakresu inwestycji w Przeźmierowie pozwoliłoby na ograniczenie  zakresu  rzeczowego planowanej  budowy nowego obiektu kultury  w Tarnowie Podgórnym  – a może nawet odejście od tego pomysłu. Dzisiaj funkcje sali widowiskowej doskonale pełni  hala w Tarnowie Podgórnym,  mogąca pomieścić ponad 1000 osób.   Czy jest więc sens planować budowę nowej, kolejnej sali w tej samej miejscowości? Z kolei przeniesienie dyrekcji GOK zwolni miejsce w obecnej siedzibie. Argument finansowy jest bardzo istotny w  kontekście przyszłych kosztów związanych z uruchomieniem i utrzymaniem  Aquaparku i innych inwestycji.

Środki na budowę DK w Przeźmierowie w  mogą zostać pozyskane również z odszkodowania od lotniska.

Za lokalizacją głównej siedziby Gminnego Domu Kultury w Przeźmierowie przemawia bardzo ważny argument dopasowania obiektu do liczby mieszkańców. W 2011 roku najważniejsze miejscowości liczyły:
Tarnowo Podgórne – 4583 osób
Baranowo  i  Przeźmierowo   – 8518 osób
Przyszły Dom Kultury  w Przeźmierowie obsłuży  tylko w samym Przeźmierowie znacznie większą ilość mieszkańców, a dodatkowo – Baranowo, Chyby, Wysogotowo, Swadzim.
Jednocześnie docelowe usytuowanie  dyrekcji  GOK w zachodniej części pozwoli na bliższy kontakt z jednostkami kultury w Poznaniu.

Dodatkowe argumenty:

– brak auli w przeźmierowskiej szkole podstawowej, brak możliwości wystawiania przedstawień szkolnych, fatalne nagłośnienie, które dyskwalfikuje salę OSIR do organizowania w niej udanych imprez szkolnych i innych,
– brak sali w Przeźmierowie do organizowania zebrań dla mieszkańców; tylko w tym roku odbyły się przynajmniej cztery zebrania po 400 osób,
– infrastruktura w DK, salki dla kół zainteresowań, tylko w samym Przeźmierowie obsłuży znacznie większą ilość mieszkańców,
– dyrekcja GOK – usytuowana bardziej w centrum, będzie bliżej większej ilości mieszkańców.

Podział budżetu dla  poszczególnych miejscowości jest ustalany w oparciu o wnioski rad sołeckich i według zapewnień Wójta jest dostosowany do konkretnych potrzeb. Takie rozwiązanie wydaje się sensowne. Natomiast inną kwestią jest lokalizowanie całej infrastruktury w stolicy tym bardziej, że dla dużej liczby mieszkańców jest ona dość mocno oddalona. Umiejscowienie wszelkiego rodzaju instytucji gminnych i od niej zależnych jak: UG, GOK, TP Kom, TP Bus w Tarnowie można zrozumieć. Ale nasuwa się pytanie, czy lokalizowanie daleko od wschodniej części gminy takich obiektów jak: Aqua Park, Szkoła Muzyczna, Dom Kultury z największą w gminie salą widowiskową i infrastruktury towarzyszącej ma już faktyczne uzasadnienie? Trudno znaleźć powody dla lokalizowania w Tarnowie większości koncertów, imprez sportowych, wydarzeń takich jak WOŚP itp. Podejrzewamy, że nawet mieszkańcy innych miejscowości zgodzą się z logiką tej argumentacji.
Czy więc jedyną przeszkodą dla realizacji takiego racjonalnego, naszym zdaniem, planu ma być jedynie niechęć władz lokalnych do wyjścia poza pewien myślowy stereotyp, który mówi, że  „stolica” jest najważniejsza?

Jeszcze kilka lat temu wiele mówiło się o podziale gminy na część wschodnią i zachodnią. Dzisiaj ten temat niechętnie jest podnoszony przez władze gminy mimo, że problem nadal istnieje! Nierówny podział środków między miejscowościami i przodująca na tym tle stolica stanowi ważny temat na każdym zebraniu wiejskim. To sami mieszkańcy zgłaszają swoje niezadowolenie z ich zdaniem niesprawiedliwego rozdzielania środków oraz sytuowania większości infrastruktury w Tarnowie Podgórnym. Lokalizacja Gminnego Centrum Kultury w Przeźmierowie byłaby pierwszym krokiem w dobrym kierunku.

Apelujemy do Rady  Gminy  i do Wójta Gminy aby kierowali się realnymi oczekiwaniami mieszkańców. Ankieta  przeprowadzona w 2011 roku wskazała, że aż 74 % mieszkańców Przeźmierowa wskazuje jako priorytet budowę Domu Kultury. Taka inwestycja jest ważna  tylko dla 55% mieszkających w Tarnowie Podgórnym.

Liczymy, że niniejsze pismo wywoła konieczną, autentyczną dyskusję przed ostatecznym podjęciem decyzji w tej ważnej sprawie. Błędna decyzja będzie bowiem generować wielomilionowe, zbędne koszty, przy niepełnym zaspokojeniu kulturalnych potrzeb społeczeństwa.

Na koniec… Może weźmy przykład z Australii i Kanady, gdzie brak kompleksów obywateli pozwala na lokalizowanie stolic tych państw w bardzo interesujących, choć maleńkich: Ottawie i Canberze. A przecież wiadomo, że stolicami kultury powyższych państw są: Sydney z niezwykła operą i Montreal z teatrami o światowej sławie. Bierzmy pod uwagę dobre przykłady.

Przeźmierowo, 04.12.2012r.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz | Edytuj

Zobacz Przeźmierowo w 2039 – czy tak będzie wyglądać?

Opublikowano 6 grudnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Landings at San Diego Int Airport Nov 23, 2012 from Cy Kuckenbaker on Vimeo.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz | Edytuj

Po zebraniu…

Opublikowano 29 listopada 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

W sobotę 24.11.2012r. w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie odbyło się kolejne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa “Nasze Małe Ojczyzny”, na które przybyło ok. 500 osób.

W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Tadeusz Czajka oraz Radni Barbara Nowak
i Krzysztof Bartosik, a także Sołtys Przeźmierowa Jacek Stypiński. Obecna była też Dyrektor przeźmierowskiego oddziału banku BZWBK oraz prawnicy z rekomendowanych kancelarii prawnych. Zebranie prowadził Przewodniczący Stowarzyszenia Leszek Wardeński.

Zasadniczym tematem spotkania było uświadomienie Członkom Stowarzyszenia konieczności pilnego rozpoczęcia postępowań prawnych przeciw zarządzającemu Portem Lotniczym Poznań- Ławica. Czas mija w sposób nieubłagany, a większość Członków nadal czeka nie podejmując przewidzianych prawem kroków.

W trakcie Zebrania, a także, w ciągu godziny po zakończeniu, można było zawierać odpowiednie porozumienia z kancelariami prawnymi rekomendowanymi przez Stowarzyszenie. Biorący udział w Zebraniu prawnicy przekazali wiele ciekawych wyjaśnień dotyczących problematyki odszkodowawczej wynikającej z utworzonego obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Zwołane Zebranie było też okazją do wyjaśnienia wiele spraw organizacyjnych, w tym przede wszystkim członkowskich. Przyjęto sporo nowych deklaracji członkowskich, co oczywiście bardzo cieszy.

Sekretarz Stowarzyszenia Mieczysław Zwoliński przedstawił sprawozdanie z działalności
od ostatniego Zebrania, a także bardziej szczegółowo postępowanie w sprawie tzw. Toru
Samochodowego. Członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzi udzielał Zarząd i obecni prawnicy.

Zapewne w ciągu krótkiego spotkania nie było możliwości wyjaśnienia wszystkich
skomplikowanych problemów. Mamy jednak nadzieję, że część spraw została wyjaśniona, a w szczególności dla wszystkich stało się jasne, że obecnie jedynie pilnie podjęta droga prawna umożliwi osiągniecie należnego odszkodowania, wynikającego z pogorszenia warunków życia mieszkańców okolic rozbudowywanego lotniska.

Następne zebranie przewidujemy w połowie kwietnia 2013r.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Rekomendowane przez Stowarzyszenie kancelarie prawne

Opublikowano 26 listopada 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Poniżej przypominamy adresy rekomendowanych przez nas kancelarii prawnych:

1.Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Majchrzak Szafrańska i Partnerzy
61-832 Poznań ul. Szkolna 15
tel. 61 66 41 670 fax 61 66 41 671
kancelaria@majcgrzak-szafranska.pl
radca prawny Radosław Howaniec kom. 666 148 398

2.Kancelaria Radców Prawnych
Tokarski Nejman Kubsik
61-371 Poznań ul. Romana Maya 1
tel. 61 641 77 20
biuro@ntkancelaria.pl
radca prawny Tomasz Nejman kom. 693 072 010,
radca prawny Andrzej Tokarski kom. 602 302 679.

3.Kancelaria Zwoliński i Partnerzy
Radca Prawny Sławomir Zwoliński tel. 604-777-627
Adwokat Paweł Biś tel. 663-993-880
adres: Poznań ul. Wojska Polskiego 17
Poznań ul. Wiewiórcza 22/1
slawomir.zwolinski@poznan-kancelaria.eu

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Pierwszy numer Biuletynu Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa

Opublikowano 6 listopada 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Pobierz biuletyn w PDF

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego określenia strefy

Opublikowano 18 października 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego określenia strefy

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

WYROK W SPRAWIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Opublikowano 14 października 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

W dniu 11.10.2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa Nasze Małe Ojczyzny, przeciwko Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, dotyczącej uchwały o  utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania.

Sąd nie rozpatrzył skargi merytorycznie, oddalił ją uznając, że Stowarzyszenie nie posiada legitymacji procesowej w tej sprawie i nie może skutecznie zaskarżyć uchwały sejmiku. Stowarzyszenie, zdaniem Sądu w składzie rozpoznającym tą sprawę,  nie może wykazać się interesem prawnym. Taki interes posiadają jedynie właściciele nieruchomości, poszczególni członkowie Stowarzyszenia.

Trudno zgodzić się z takim rozstrzygnięciem sprawy. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującym prawem, nie musi posiadać interesu prawnego reprezentując osoby, które taki interes posiadają ( art 50 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wyrok i odczytane uzasadnienie budzą nasze poważne wątpliwości co do zgodnego z prawem działania Sądu. Obecnie czekamy na pisemne uzasadnienie, które poddamy poważnej analizie prawnej i zapewne, po jej uzyskaniu, złożymy skargę kasacyjną.

Szczerze mówiąc, zapewne nikt z członków Stowarzyszenia nie miał złudzeń, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w pierwszej instancji w poznańskim sądzie. Jesteśmy przygotowani na długą i trudną drogę dochodzenia prawdy, jednak z tej drogi nie ustąpimy, ponieważ jesteśmy pewni, że prawda jest po naszej stronie.

Podejmując walkę z tak potężnymi przeciwnikami jak władze wojewódzkie, czy port lotniczy, nie można mieć złudzeń, że będzie łatwo. Każdy z nas doskonale wie, że niestety nie wszystkie wyroki sądów wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem, niektóre nawet wbrew temu prawu i wbrew słusznym interesom obywateli.
W świetle tego wyroku Sądu, prawo złożenia skargi kasacyjnej przysługuje obecnie wszystkim osobom, które mają w tym interes prawny. Takim interesem mogą wykazać się właściciele nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania.

Zachęcamy członków do składania takich indywidualnych skarg, niezależnie od podejmowanych dróg zaskarżania przez Stowarzyszenie. Ponieważ sprawa nie została przez Sąd merytorycznie rozpatrzona, stąd możliwe są nowe skargi przez członków Stowarzyszenia. Ze strony władz Stowarzyszenia zapewniamy dostęp do niezbędnych materiałów i przygotowanie odpowiedniej skargi.

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku poinformujemy o wynikach analizy prawnej.
Między innymi o tej sprawie będziemy rozmawiać na najbliższym posiedzeniu Zarządu w dniu 18.10.2012r.

L. Wardeński

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz | Edytuj

Spotkanie Zarządu z udziałem kancelarii prawnych – zapraszamy!

Opublikowano 16 września 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,
W czwartek 20.09.2012r. godz.18.00 odbędzie się comiesięczne otwarte Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. W posiedzeniu tym wezmą udział przedstawiciele reprezentujących nas kancelarii prawnych. Będzie okazja rozmowy i zawarcia odpowiednich umów z prawnikami w celu rozpoczęcia postępowań odszkodowawczych związanych z utworzonym obszarem ograniczonego użytkowania. Zarząd Stowarzyszenia poinformuje o bieżącej sytuacji. Będziemy też dyskutować o zadaniach na najbliższy okres.
Osoby, które chcą przystąpić do Stowarzyszenia będą mogły złożyć deklarację.
Serdecznie zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia  w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie ul. Kościelna, sala 217.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz | Edytuj

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu otwartych posiedzeń Zarządu.

Opublikowano 4 września 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Informujemy o zmianie terminu posiedzeń Zarządu. Począwszy od miesiąca września 2012 roku posiedzenia Zarządu odbywaćsię będą raz w miesiącu, tj. w każdy trzeci czwartek miesiąca w siedzibie Stowarzyszenia – w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, w godzinach od 18.00 do 20.00. Najbliższe posiedzenie 20.09.2012, kolejne 18.10.2012. Serdecznie Państwa zapraszamy.

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Nowy adres Stowarzyszenia

Opublikowano 24 lipca 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Uwaga! Nastąpiła zmiana adresu Stowarzyszenia.
Nowy adres, na który należy kierować korespondencję:
Szkoła Podstawowa
im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
ul. Kościelna 46/48 sala 115
62-081 Przeźmierowo

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Przerwa urlopowa

Opublikowano 23 lipca 2012, autor: Wardenski

W związku z trwającymi urlopami najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 23.sierpnia 2012r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Wojsko przegrywa i płaci za Krzesiny. 600 tysięcy za dwa procesy.

Opublikowano 30 czerwca 2012, autor: Wardenski

Jak donosi Głos Wielkopolski z dnia 28.06.2012

Tylko za dwa przegrane procesy o odszkodowanie za hałas wojsko zapłaci z kieszeni podatników prawie 600 tys. złotych. A to jeszcze nie koniec.

Najwyższa Izba Kontroli nie pomyliła się stwierdzając w swoim raporcie sprzed kilku miesięcy, że lokalizacja bazy F-16 tak blisko miasta jak na lotnisku w Krzesinach jest kosztownym błędem, za który wojsko jeszcze długo będzie płacić.

Tylko w środę w Sądzie Okręgowym w Poznaniu wojsko przegrało dwa kolejne procesy o odszkodowanie za spadek wartości i nakłady na wygłuszenie nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska.
W pierwszej sprawie sąd przyznał ponad 450 tys. złotych odszkodowania, w drugiej – ponad 130 tys. złotych. Dodatkowo wojsko musi pokryć kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztów sądowych. A to tylko dwa z kilku, czy nawet kilkunastu wyroków – wszystkich korzystnych dla mieszkańców, które w ciągu tygodnia zapadają w poznańskim sądzie.

Tak to wygląda przynajmniej od początku czerwca. Sędziowie mówią ostrożnie o fali zamykania spraw związanych z Krzesinami. Szykuje się bowiem kolejne lawina pozwów – tym razem za odszkodowanie za hałas z Ławicy.

Krzesiny nie zejdą jednak szybko z wokandy. W toku jest jeszcze ponad setka spraw. To jednak niewiele w porównaniu z ponad 1500 pozwami, które wpłynęły na samym początku.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Posiedzenie Zarządu z udziałem prawników

Opublikowano 24 czerwca 2012, autor: Wardenski

Dnia 28.06.2012r. (czwartek)godz.18.00 w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyć będą prawnicy z rekomendowanych kancelarii prawnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Członków Stowarzyszenia. Będzie dobra okazja uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, wyjaśnienia wątpliwości, a także udzielenia niezbędnych pełnomocnictw do dalszego prowadzenia postępowań.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz | Edytuj

INFORMACJA ZARZĄDU

Opublikowano 28 maja 2012, autor: Wardenski

Informujemy, że rekomendowane przez Stowarzyszenie kancelarie prawne przyjmują zgłoszenia właścicieli nieruchomości zainteresowanych podjęciem postępowań odszkodowawczych związanych z wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, a przewidzianych prawem ochrony środowiska.
W pierwszej kolejności oczekujemy zgłoszeń od właścicieli nieruchomości, które znalazły się w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, zarówno strefy wewnętrznej jak i zewnętrznej.
Członkowie Stowarzyszenia wybierają dowolną kancelarię z listy rekomendowanej. Jak wcześniej informowaliśmy Stowarzyszenie posiada odpowiednie umowy z wymienionymi kancelariami, gwarantujące zarówno jednakowy poziom obsługi, jak i kosztów postępowania przez wszystkie rekomendowane kancelarie prawne.
Zarząd Stowarzyszenia zachęca do możliwie wczesnego zgłaszania się do prawników, co pozwoli na lepsze zorganizowanie pracy i da możliwość uzyskania pełniejszej informacji zainteresowanym osobom.
Rekomendowane Kancelarie Prawne:
1.Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Majchrzak Szafrańska i Partnerzy
61-832 Poznań ul. Szkolna 15
tel. 61 66 41 670 fax 61 66 41 671
kancelaria@majcgrzak-szafranska.pl
radca prawny Radosław Howaniec kom. 666 148 398
2.Kancelaria Radców Prawnych
Tokarski Nejman Kubsik
61-371 Poznań ul. Romana Maya 1
tel. 61 641 77 20
biuro@ntkancelaria.pl
radca prawny Tomasz Nejman kom. 693 072 010,
radca prawny Andrzej Tokarski kom. 602 302 679.
3.Kancelaria Zwoliński i Partnerzy
Radca Prawny Sławomir Zwoliński tel. 604-777-627
Adwokat Paweł Biś tel. 663-993-880
adres: Poznań ul. Wojska Polskiego 17
Poznań ul. Wiewiórcza 22/1
slawomir.zwolinski@poznan-kancelaria.eu

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Początek naszego końca?

Opublikowano 10 maja 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Ił 62 – czterosilnikowy odrzutowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu wystartował dzisiaj w godzinach południowych z Ławicy. Huk był tak olbrzymi, że pierwszym naturalnym odruchem było zatkanie uszu mojego dziecka – bo właśnie wybrałam się na spacer. Nie wyobrażam sobie, co działo się w centrum Przeźmierowa a szczególnie w przedszkolu Leśne Skrzaty, zlokalizowanym 850m od końca pasa startowego. Ił 62 – samolot produkcji radzieckiej, ten sam, który rozbił się w trakcie podejścia do lądowania na lotnisku w Warszawie w roku 1980 – zginęła wtedy między innymi Anna Jantar oraz w roku 1987 rozbijając się w Lesie Kabackim również w Warszawie.
F16 – wojskowy samolot wielozadaniowy – w ostatnim czasie codziennie startuje z cywilnego lotniska Ławica.
Prawo do snu zakłócane jest codziennie przez samoloty czarterowe.
W jakim państwie przyszło nam żyć?
Dlaczego tak łamane jest prawo? Prawo do snu, prawo do wypoczynku, prawo do swobodnej zabawy dzieci w przedszkolu, prawo zwyczajnych ludzi do dobrego spokojnego życia?
Dlaczego od ponad roku wmawia się nam, że wszystko jest zgodne z prawem?
Gdzie podziali się urzędnicy, rzecznicy, prezydenci?
Jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, jako współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa a przede wszystkim jako matka 3 dzieci mówię
NIE DLA ŁAMANIA PRAWA!
E.S.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz | Edytuj

KOMUNIKAT

Opublikowano 2 maja 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Stowarzyszenie informuje, że kolejne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 10 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie ul. Kościelna, sala 115.
Zapraszamy osoby pragnące uzyskać informację, lub chcące rozwiać wątpliwości. Pragniemy przypomnieć, iż Stowarzyszenie powstało dla obrony naszych wspólnych interesów zagrożonych działaniem Portu-Lotniczego. Zarząd Portu Lotniczego jest zainteresowany i podejmuje wszelkie działania mające na celu doprowadzenia do zminimalizowania, a wręcz do wyeliminowania należnych nam odszkodowań. Dla skutecznego dochodzenia odszkodowań konieczne jest współdziałanie, w tym wypracowanie wspólnej strategii w postępowaniu dotyczącym zgłaszania roszczeń Portowi Lotniczemu i rozmowach z biegłymi co do spadku wartości nieruchomości i kosztów dostosowania budynków. Z tych względów Stowarzyszenie podjęło współpracę z kancelariami gwarantującymi rzetelność prowadzenia spraw i wzajemnie ze sobą współpracujących. Stowarzyszenie wybrało do współpracy i prowadzenia spraw podmioty (kancelarie) mające blisko 100% skuteczności w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania i gwarantujące rzetelne prowadzenie spraw. Wybrane przez Nas kancelarie posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z lotniskiem wojskowym Poznań – Krzesiny. Wskazać należy również, iż jedyną, na obecnym etapie, możliwością dochodzenia pełnego odszkodowania jest właśnie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co nie wyklucza zawarcia ugody z lotniskiem, jednakże tylko przed sądem i tylko ugody zapewniającej poszanowanie godności i oparte o uczciwe wyliczenia.
Stowarzyszenie zwraca uwagę, że przed podjęciem decyzji w zakresie współpracy z kancelariami i osobami trzecimi, nierekomendowanymi przez Stowarzyszenie, należy zachować daleko idącą ostrożność. Należy zwrócić uwagę na wszystkie aspekty sprawy, zwłaszcza że pochopne decyzje w tym zakresie mogą pozbawić nie tylko szans na dochodzenie swoich praw, ale także uniemożliwić spełnienie prawnego obowiązku dostosowania budynku. Stowarzyszenie wielokrotnie wskazywało, że Port Lotniczy “Ławica” obecnie nie jest wiarygodnym partnerem do rozmów, prowadzi grę mającą na celu dezinformację społeczeństwa, tak aby w ustawowym terminie 2 lat doszło do zgłoszenia jak najmniejszej liczby roszczeń, a także zawarcia ugód (na warunkach Zarządu Portu) z jak największą liczbą mieszkańców, co wyeliminuje ryzyko wysokich odszkodowań. Postępowanie sądowe nie będzie, prawdopodobnie ani proste, ani łatwe i krótkie.
Stowarzyszenie ma na celu zapewnienie pełnej pomocy prawnej dla wszystkich swoich członków, przez cały okres postępowania i uzyskanie dla mieszkańców jak najwyższych
korzyści albo podjęcie partnerskich rozmów przez właścicieli i zarząd Portu Lotniczego z
mieszkańcami w celu rozwiązania problemu przekroczeń norm hałasu i organizacji transportu lotniczego w Wielkopolsce, z korzyścią dla nas wszystkich. Dla ułatwienia podajemy dane adresowe kancelarii prawnych z którymi Stowarzyszenie podjęło współpracę. Kontakt z kancelariami członków stowarzyszenia, może nastąpić bezpośrednio, lub za pośrednictwem Stowarzyszenia zgłaszając swoją decyzję o przystąpieniu do dochodzenia odszkodowań na spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia, odbywających się w każdy czwartek w godzinach 18 do 20 w Sali nr 115 Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie:

1. „Majchrzak, Szafrańska i Partnerzy” Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Szkolna 15, 61 – 832 Poznań,
osoba do kontaktu radca prawny Radosław Howaniec
Tel.: (061) 664 16 70
Tel. Kom. 666 148 398
e-mail: kancelaria@majchrzak-szafranska.pl
www.majchrzak-szafranska.pl

2. Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Zwoliński
ul. Piątkowska 124A/3, 60-649 Poznań
osoba do kontaktu radca prawny Sławomir Zwoliński
Tel. Kom. 604-777-627
e-mail: slawomir.zwolinski@poznan-kancelaria.eu
www.poznan-kancelaria.eu

3. Kancelaria Radców Prawnych Tokarski, Nejman Kubsik spółka partnerska
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
osoba do kontaktu radca prawny Tomasz Nejman
Tel. (061) 641 78 07
Tel.Kom. 665-774-153
e-mail: biuro@ntkancelaria.pl
kancelaria@odszkodowanie.net
www.ntkancelaria.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

OGŁOSZENIE

Opublikowano 30 kwietnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców zawiadamiamy, że najbliższe spotkanie Zarządu odbędzie się w czwartek 10.05. o godz. 18.00 w sali nr 115 Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie. Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

SPOTKANIE ZARZĄDU – ZAPROSZENIE

Opublikowano 25 kwietnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

W każdy czwartek, zaczynając od najbliższego – 26.04. – odbywać się będą cotygodniowe spotkania Zarządu. Spotykamy się w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, na ul. Kościelnej, w sali nr 115, od godz. 18.00 do 20.00. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

KOMUNIKAT

Opublikowano 20 kwietnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia ( paragraf 7 punkt 3 ) członkowie Stowarzyszenia obowiązani są opłacić składkę roczną w terminie do 30 kwietnia 2012 roku. Nieopłacenie składki rocznej powoduje wykluczenie członka. Członkowie, którzy opłacili składkę w najbliższym czasie otrzymają legitymację członkowską. Wpłaty w wysokości 50 zł rocznie prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny”
09 1090 1362 0000 0001 1865 9926  Bank Zachodni WBK S.A

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Drodzy Mieszkańcy!

Opublikowano 19 kwietnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

W związku z licznymi zapytaniami  o kancelarie prawne – termin zgłoszenia się do nich podamy na stronie internetowej. O terminach i miejscu spotkań poinformujemy tak szybko jak tylko Wójt Gminy Tarnowo Podgórne udostępni nam obiecany lokal.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Samolot runął na osiedle mieszkalne

Opublikowano 7 kwietnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

W ten świąteczny czas…

Opublikowano 6 kwietnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu radosnego, wiosennego świętowania w gronie najbliższych i wśród przyjaciół. Dużo zdrowia, pogody ducha, nadziei i miłości. Wesołego Alleluja!

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

ZAPROSZENIE

Opublikowano 4 kwietnia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Dnia 14.04.2012 w sobotę, o godz.15.00 w sali OSiR w Przeźmierowie, na ul. Kościelnej odbędzie się kolejne spotkanie dla członków oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką uciążliwości wynikających z rozbudowy lotniska Ławica. Na zebraniu poinformujemy o przysługujących nam prawach i metodach dochodzenia roszczeń. W spotkaniu uczestniczyć będą zaproszone kancelarie prawne posiadające duże doświadczenie w problematyce odszkodowawczej, dotyczącej obszarów ograniczonego użytkowania. Spodziewamy się udziału władz naszej gminy a także innych gości.Liczymy na duże zainteresowanie mieszkańców. Zebranie zorganizowano przy pomocy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

W trakcie zebrania można będzie złożyć  deklarację  przystąpienia do Stowarzyszenia.

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Lotnisko – gorący temat lokalny

Opublikowano 27 marca 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Członkowie Stowarzyszenia poinformowali nas o wypełnianiu ankiet dotyczących rozbudowy lotniska Ławica. Do ich domów zapukali wczoraj ankieterzy z gminy Tarnowo Podgórne  z prośbą o wypełnienie ankiety. Co ciekawe ankieta była anonimowa, lecz każda posesja, która wzięła udział w badaniu została odhaczona. Wczoraj ankieterzy zagościli na Os. Ptasie. Jeśli trafili również w inne rejony Przeźmierowa prosimy Państwa o kontakt. Pytania dotyczyły znajomości tematu rozbudowy lotniska, różnych form odszkodowań. Jedno z głównych pytań dotyczyło zachowania Wójta w całej tej sprawie i brzmiało następująco: ” Jak Wójt powinien zachować się w powyższej kwestii? Czy powinien działać sam w imieniu mieszkańców, czy powinien działać wspólnie ze Stowarzyszeniem, ale zachowując władzę, czy może powinien działać ze Stowarzyszeniem, ale to ono będzie przewodniczyć. W kolejnym pytaniu pozostawiono miejsce na wolne słowo, każdy ankietowany mógł wyrazić swoją opinię na temat oczekiwań w stosunku do osoby wójta w sprawie rozbudowy lotniska i związanych z nią odszkodowań.  Szczerze mówiąc te pytania nas bardzo zaciekawiły. Czy ostatnie spotkanie zarządu lotniska z mieszkańcami wzbudziło tak żywą reakcję w gminie, że zlecono przeprowadzenie ankiety w powyższej sprawie?

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Po spotkaniu z lotniskiem…

Opublikowano 22 marca 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Żenada, kpina, szukanie naiwnych  – tak w skrócie większość z nas podsumowała dzisiejsze spotkanie z zarządem Portu Lotniczego. Na spotkanie przyszły tłumy. Co ciekawe, Zarząd Portu nie zgodził się na obecność telewizji Teleskop. Czyżby miał coś do ukrycia?  Mieszkańcy spodziewali się niekorzystnych propozycji, jednak przedstawiona koncepcja koncyliacyjnego sposobu dochodzenia roszczeń, to nie ukrywajmy –  totalna porażka. Lotnisko, po raz pierwszy przyznało otwarcie, że nie zamierza wypłacać jakichkolwiek odszkodowań. W zamian proponuje wymianę okien i bliżej nieokreślonych i tajemniczo brzmiących „przegród”, co ma poprawić klimat akustyczny, oczywiście jedynie w strefie wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania i wewnątrz budynku. Pan prezes Wiatrowski nie wziął pod uwagę jednego zasadniczego aspektu. Mieszkamy w klimacie umiarkowanym i połowę roku spędzamy poza budynkiem, w naszych ogrodach. Niestety Zarząd Lotniska nie potrafił już na te pytania odpowiedzieć. Takie potraktowanie sprawy oburza nas wszystkich. Dlatego już dzisiaj przeciwstawiamy się lekceważeniu nas wszystkich i zapraszamy Państwa na nasze kolejne spotkanie, na którym będziemy mówić o prawdziwych i rzetelnych sposobach dochodzenia swoich praw. Spotkanie odbędzie się w dniu 14.04.2012 w sobotę o godz. 15.00 na sali gimnastycznej OSiR w Przeźmierowie. Serdecznie zapraszamy członków oraz osoby chcące wstąpić w nasze szeregi. Liczymy na Państwa obecność.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Apel do Mieszkańców

Opublikowano 18 marca 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Jako Stowarzyszenie przypominamy mieszkańcom o spotkaniu jakie organizuje Zarząd Portu Lotniczego Poznań Ławica z mieszkańcami. Spotkanie ma odbyć się w przyszłym tygodniu, tj. 22.03. o godz. 19.00 w sali sportowej OSIR na ul. Kościelnej 46/48 w Przeźmierowie. Musimy tam być! Musimy pokazać jaką silną społecznością lokalną jesteśmy i udowodnić swoim licznym przybyciem, że nie damy się zwieść opowiastkom Zarządu o pokryciu wymiany okien w naszych domach. Pamiętajmy, że za konsekwencje pochopnych urzędniczych decyzji nie będziemy płacić MY – MIESZKAŃCY, ale LOTNISKO ŁAWICA!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Deklaracje członkowskie

Opublikowano 18 marca 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami o deklaracje członkowskie pragniemy poinformować, że należy je pobrać z naszej strony internetowej, w zakładce Kontakt/ Dołącz do Nas. Następnie wypełnioną deklarację wysłać na adres korespondencyjny, lub jeśli kto woli przynieść do sklepu papierniczo- zabawkowego ze stanowiskiem ksero, którego właścicielem a zarazem członkiem naszego Stowarzyszenia jest p. Kiełbasiewicz. Sklep mieści się w Pasażu na ul. Rynkowej w Przeźmierowie.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Wpłaty członkowskie

Opublikowano 17 marca 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Drodzy Członkowie!

Poniżej podajemy nr konta Stowarzyszenia, na które prosimy wpłacać opłaty członkowskie, w wysokości 50 zł rocznie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa

Nasze Małe Ojczyzny

09 1090 1362 0000 0001 1865 9926  Bank Zachodni WBK S.A

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Opublikowano 1 marca 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

W dniu 17.03.2012r o godz.15.30 w sali  GOK na ul. Ogrodowej 13 odbędzie się  zebranie Stowarzyszenia, na którym omawiane będą kwestie odszkodowań. Na tym spotkaniu zbierać będziemy deklaracje członkowskie osób chcących wstąpić do Stowarzyszenia.

Główne korzyści płynące z członkostwa w Stowarzyszeniu:
• Dostęp do najświeższej wiedzy w zakresie podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
• Możliwość uczestnictwa w eksperckich spotkaniach oraz korzystania z ich osiągnięć.
• Wymiana doświadczeń z pokrewnymi Stowarzyszeniami.
• Ochrona interesów członków.
• Uczestnictwo w negocjacjach i konsultacjach z zakresu podejmowanych działań.
• Dostęp do wiarygodnych raportów z zakresu prowadzonych spraw.

Rozsądne, wspólne, wyważone i skoordynowane działania  zapewnią nam osiągnięcie podejmowanych celów. Liczymy na Państwa obecność.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Drodzy Mieszańcy!

Opublikowano 1 marca 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Port Lotniczy Poznań-Ławica realizuje rozbudowę lotniska. Rozbudowa daje możliwości wykonywania 72 270 operacji lotniczych w ciągu roku. Oznacza to wykonywanie 198 operacji lotniczych w ciągu doby, w nocy 16, a w dzień 182 operacje lotnicze. Doprowadzi to do sytuacji, w której w ciągu dnia co 5 minut będzie wykonywana operacja lotnicza. Pragniemy zwrócić uwagę, że taka częstotliwość operacji lotniczych narazi nas na ciągłe przebywanie w hałasie. Przedsmak tej sytuacji doznamy w trakcie trwania Euro 2012. Obserwując działania Portu Lotniczego możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż stan docelowy zostanie osiągnięty w ciągu kilku lat. Władze regionu wskutek braku wyobraźni i programów rewitalizacyjnych, swymi działaniami wspierają i wspomagają rozwój lotniska bez względu na koszty społeczne.  W lutym 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie utworzenia strefy ograniczonego użytkowania. Zdaniem Stowarzyszenia zakres tej strefy jest celowo ograniczony do minimum. Zrealizowanie rozbudowy lotniska narusza prawa mieszkańców do godnego, niezakłóconego spokoju, narusza nasze prawa do ochrony zdrowia,  powoduje narażenie nas na ogromne straty materialne. Władze lotniska są tego świadome. Z tych względów podejmują szereg działań zmierzających do ograniczenia i znacznego wyeliminowania roszczeń mieszkańców. Prowadzone są  rozmowy z władzami mające na celu ustalenie zasad i sposobów maksymalnego wyeliminowania i ograniczenia odszkodowań. Wszelkie te działania nagłaśnia się jako działania w interesie mieszkańców. Publikuje się informacje o pokryciu kosztów wymiany okien i drzwi. Wysyłani są do mieszkańców emisariusze proponujący polubowne załatwienie odszkodowań. Celowo ograniczono wielkość strefy ograniczonego użytkowania.  Działania te mają odwrócić uwagę mieszkańców od ich rzeczywistych uzasadnionych roszczeń. Również mają doprowadzić do szybkiego popisania porozumień z lotniskiem i za niewielkie kwoty rezygnację mieszkańców z innych roszczeń. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie zarówno wartość posiadanych działek, budynków na terenie Przeźmierowa i części Baranowa drastycznie spadła a zbycie ich za rozsądną cenę graniczy z cudem. Władze lotniska i wspomagające ich władze administracyjne liczą iż osamotnieni mieszkańcy jako pojedynczy obywatele mogą zostać łatwo zmanipulowani. Pojedynczy mieszkaniec nie stanowi żadnej realnej siły. Podpisane przez rząd porozumienia ACTA jest przykładem co można zdziałać w grupie. Stowarzyszenie powstało w celu zgrupowania wspólnej mądrości i stworzenia realnej siły mogącej bronić naszych interesów. Ilość członków decyduje o naszej sile. Czy w interesie zarządu lotniska, również władz administracyjnych, które podjęły tak kontrowersyjną decyzję, leży wypłata należnych wysokich świadczeń odszkodowawczych dla mieszkańców, czy też ich jak największe ograniczenie? Z tych względów wydaje nam się, że należy mieć ograniczone zaufanie do podejmowanych działań związanych z wypłatą odszkodowań przez instytucje związane z Portem Lotniczym Poznań-Ławica. 

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz | Edytuj

Strefa OOU wytyczona – sprawdź swój dom

Opublikowano 27 lutego 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Pobierz dokument w pdf

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Spotkanie!

Opublikowano 20 stycznia 2012, autor: kontakt@przezmierowo.org

Szanowni Państwo!!

W sobotę, dnia 04.02.2012 roku w GOK (Gminnym Ośrodku Kultury) na ul. Ogrodowej 13 o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia. Omówimy aktualną sytuację w sprawie Toru Poznań oraz lotniska Ławica. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

W świąteczny czas…

Opublikowano 25 grudnia 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

Życzymy Wam pokoju, życzymy takich rąk, które nie będą się długo zastanawiać czy komuś pomóc, życzymy odpowiednich słów w odpowiednim czasie, kochających serc, miłości i szczęścia, poczucia bezpieczeństwa, wiele dobroci, przez którą człowiek staje się kimś więcej. Życzymy Wam spotkań z takimi ludźmi, którzy w chwilach trudnych dodadzą Wam odwagi. Życzymy pociechy z każdego dnia i z każdych małych spraw. Aby każdy dzień był pełen szczęścia dawkowanego w perfekcyjnych dawkach, które dodadzą Wam poczucia, że Nowonarodzony uśmiecha się do Was i czuwa nad Wami.

Wszystkiego Najlepszego!

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Spotkanie

Opublikowano 27 listopada 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

Szanowni Państwo

Dnia 29.11. ( we wtorek ) o godz. 19.30 w restauracji Glamour odbędzie się spotkanie mieszkańców w sprawie odwołania od decyzji ministra infrastruktury. Serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Lotniskowa propaganda

Opublikowano 26 października 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

Drodzy Mieszkańcy Przeźmierowa!

Cieszmy się, bo przyszła dla nas wspaniała chwila!

Lotnisko Ławica będzie drugim co do wielkości lotniskiem w Polsce. Pragnie obsługiwać 3mln pasażerów rocznie a dążyć będzie do 12mln pasażerów rocznie w bliskiej przyszłości. To dla nas niebywała szansa aby spokojnie żyć. Nasze nieruchomości nie stracą na wartości, wręcz przeciwnie, bliskość lotniska Ławica sprawi, że ich wartość wzrośnie. Większa częstotliwość samolotów sprawi, że hałas będzie zdecydowanie mniejszy, również w nocy, co również pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska. Odszkodowania – oczywiście będą – aż na wymianę okien. Och! Wspaniale będzie wymienić okna na dźwiękoszczelne, szczególnie latem, gdy temperatura na dworze dochodzi do 30 stopni C. Przede wszystkim radujmy się z faktu, że na Ławicy od strony Przeźmierowa nie ma  systemu ILS – naziemnego systemu naprowadzania samolotów, co oznacza, że wszystkie lądowania od strony Przeźmierowa wykonywane są na tzw. „czuja”. Szczególnie teraz, w okresie jesienno – zimowym ta informacja powinna nas ucieszyć. Pan Prezes lotniska na pewno cieszy się z nami z tych wspaniałych informacji – w końcu wychodzi na przeciw naszym oczekiwaniom. I zawsze możemy na niego liczyć. Brawo lotnisko Ławica, brawo Panie Prezesie!

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Spotkanie w sprawie Toru Poznań

Opublikowano 19 października 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

Dnia 04.11 o godz. 18.30 w domu kultury w Przeźmierowie na ul. Ogrodowej, odbędzie się spotkanie stowarzyszenia z mieszkańcami w sprawie toru poznań. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Koniec lata – początek spokoju?

Opublikowano 8 września 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

Od paru lat koniec lata kojarzy się mieszkańcom Przeźmierowa i Baranowa z wielkim UFFF! Oto nadchodzi początek spokoju, ludzie powrócili już z wakacji, niektórzy wyjeżdżają na ostatnie „lat minute”. Chciałoby się wieczorem otworzyć szeroko okna, bo nie będą nas już budzić w nocy samoloty. Tylko, że znów nie można, bo zimno się robi i powoli trzeba zmieniać kołdry na grubsze. Ale bądźmy czujni!  Niestety lotnisko nie daje tak łatwo za wygraną. Szczególnie teraz kiedy toczy się walka o przekroczenia norm halasu. Szczególnie teraz kiedy lotnisko próbuje nam udowodnić, że normy nie są przekraczane i że w takim razie nie mamy co liczyć na przyszłe odszkodowania. Szczególnie teraz, kiedy mamy piękne nowe przedszkole, na które czekaliśmy tyle lat, SZCZEGÓLNIE TERAZ MUSIMY BYĆ CZUJNI!

Nie zapominajmy o tym, nie dajmy się omamić,że lotnisko to nasza przyszłość, że lotnisko musi się rozbudowywać, że taka jest przyszłość aglomeracji. Nie! Lotnisko nie musi się rozbudowywać, lotnisko w tym miejscu to nie nasza przyszłość, tylko zamierzchłe czasy przeszłości. Każde nowoczesne miasto o tym wie i podejmuje działania tworząc nowe lokalizacje daleko poza centrum. Pamiętajmy, że tylko poprzez wspólne prężne działanie jesteśmy w stanie osiągnąć wiele. Zapraszamy Państwa do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz | Edytuj

Dzieci z Przeźmierowa

Opublikowano 25 sierpnia 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

 

Dziś publikujemy naszą odpowiedź do Głosu Wielkopolskiego w związku z ukazaniem się artykułu z dnia 16.08.11 o budowie nowego przedszkola. Cały artykuł prezentujemy Państwu w zakładce „Media o nas”. Uważamy, że wypowiedzi niektórych osób są delikatnie rzecz mówiąc nie na miejscu i chcemy się z tym z Państwem podzielić.

„Dziękujemy redakcji za zainteresowanie opinii publicznej zagrożeniami jakie niesie lokalizacja przedszkola nad którym odbywają się operacje lotnicze generujące hałas o poziomie w granicach 100 decybeli.Redakcja przeprowadziła rozmowę z  Rzecznikiem Starostwa Powiatowego Panią Marią Lipską, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne Panem Tadeuszem Czajką i Wice wójtem Gminy Panią Ewą Noszczyńską- Szkurat. Wszystkie te osoby uważają iż nie ponoszą żadnej winny za zaistniałą sytuację. Rzecznik Starostwa Powiatowego wskazuje jako winowajcę Wójta Gminy.  Fakty, posiadane i dostępne dokumenty, również obowiązujące przepisy prawa zaprzeczają takim twierdzeniom. Przepisy Prawa Budowlanego w art. 35 ust. 1, pkt 1c nakazuje organowi wydającemu pozwolenie  sprawdzenie zgodności zagospodarowania działki z przepisami techniczno-budowlanymi. Na terenie budowanego przedszkola zostały zlokalizowane i uwidocznione place zabaw dla dzieci. Sprawdzenie zgodności tego zagospodarowania z przepisami należało do obowiązków służb Starostwa Powiatowego.Wielokrotnie zwracaliśmy się pisemnie o przekazanie nam informacji kto i w jaki sposób dokonywał  oceny zgodności planu zagospodarowania z przepisami i jaki był wynik tej oceny. Mimo wielu monitów nie otrzymaliśmy żadnej informacji na ten temat. Starostwo Powiatowe również nie było w stanie podać informacji jak został zabezpieczony budynek przed hałasem generowanym przez operacje lotnicze, i jakie uzyskano wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. Takich zabezpieczeń i stosownych obliczeń zapewniających prawidłowy klimat akustyczny w budowanym przedszkolu nie zastosowano. Udzielona wypowiedź przez Panią Wice wójt  Gminy Ewę Noszczyńską- Szkurat całkowicie nas zaskoczyła. Wice wójt wbrew oczywistym faktom stwierdza iż nikt nie wiedział o planowanej rozbudowie lotniska. Takie stwierdzenie jest nieprawdziwe i niezgodne z rzeczywistością. Postępowanie w zakresie opracowywania raportu środowiskowego w sprawie oddziaływania planowanej rozbudowy trwało od jesieni 2009 roku i było udostępnione wszystkim zainteresowanym. Szczególnie niepokojąca jest wypowiedź Pani Wice wójt dotycząca dzieci z Przeźmierowa. Sugerowanie iż skoro dzieci mieszkają w Przeźmierowie to dodatkowa dawka hałasu w trakcie przebywania w przedszkolu jest już obojętna trąci segregacją rasową.  Pani Wójt uważa iż dzieci z Przeźmierowa mogą być poddawane każdemu oddziaływaniu hałasu bo już są przyzwyczajone lub już przygłuche albo dalsze oddziaływanie na ich psychofizykę dopuszczalne? Sugerowanie takich podziałów i ich popieranie przez władze jest niestosowne i wyjątkowo moralnie naganne. Porażająca może być myśl w jaki sposób Pani Wójt myśli o dorosłych obywatelach Przeźmierowa i jak ich segreguje. Pani Wójt oświadczyła iż przedszkole jest budowane z nowoczesnych materiałów budowlanych dzięki czemu znajdujące się w środku dzieci nie będą narażone na hałas jest nieprawdziwe. O izolacji akustycznej decydującej o tłumieniu dźwięków powietrznych przez przegrody nie decyduje fakt zastosowania nowoczesnych materiałów budowlanych, lecz wykonanie wielowarstwowej izolacji akustycznej z materiałów zdolnych do ich tłumienia. Dopuszczalny obowiązującymi normami poziom dźwięku A od wszystkich źródeł hałasu łącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci w dzień nie może przekroczyć 35 decybeli, a wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych z oknami jest  uzależniona od poziomu dźwięków zewnętrznych (które powinny zamykać się w przedziale 45 do 70 decybeli) i powinna zamknąć się w przedziale 20 do 38 decybeli. Żaden element budowanego przedszkola nie spełnia tych wymagań. Projekt budowlany przedszkola całkowicie pominął i nie zawiera żadnych obliczeń dotyczących akustyki i nie przewiduje stosownych zabezpieczeń. Publiczne podawanie z pełną świadomością nieprawdy przez władze podważa i tak już jej mały autorytet i jest naruszaniem przepisów zawartych w art. 5, 74, 86 Konstytucji Rzeczypospolitej. Pragniemy wyjaśnić iż przedszkole jest konieczne i niezbędne w Przeźmierowie. Istnieją na tym etapie możliwości techniczne i organizacyjne do takiego zabezpieczenia i wykonania budynku by zachować klimat akustyczny. Byliśmy przekonani iż do naszych działań przyłączy się władza Gminy i wspólnie razem w rzeczowej dyskusji przy udziale Zarządu Portu znajdziemy kompromisowe rozwiązanie. Niestety wszelkie władze przerzucają się odpowiedzialnością, ukrywają rzeczywisty stan, a obawy rodziców interpretują jako niesłuszne ataki. Takimi działaniami wszyscy przeciw sobie nie dokonamy żadnych pozytywnych rozwiązań i nie poszukamy kompromisu. Z tych powodów skierowania wyjaśniającego pisma do wszystkich stron uważamy za konieczne”.

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarzy | Edytuj

Stowarzyszenie My Poznaniacy w sprawie lokalizacji lotnisk

Opublikowano 20 sierpnia 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

Ciekawy list zaprzyjaźnionego z nami Stowarzyszenia My Poznaniacy publikujemy dziś dla Państwa. Celem listu zaadresowanego do Marszałka jest chęć publicznej debaty mieszkańców Poznania, jak i okolicznych miejscowości podpoznańskich w sprawie lokalizacji lotniska Ławica i lotniska wojskowego Krzesiny. Mamy nadzieję na szybką odpowiedź pana Marszałka. Jeśli dojdzie do skutku takie spotkanie, będziemy Państwa na bieżąco o tym informować. Życzymy miłej lektury.

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracamy się do Pana z prośbą o spotkanie w sprawie wpływu lotnisk Poznań-Ławica oraz Poznań-Krzesiny na miasto Poznań oraz całą aglomerację poznańską. Jako członkowie Stowarzyszenia My-Poznaniacy wielokrotnie spotykaliśmy się z mieszkańcami różnych dzielnic i osiedli Poznania, m.in. Grunwald, Baranowo, Smochowice, Świerczewo, Marlewo, ale także podpoznańskich miejscowości takich jak Przeźmierowo, Luboń, Kamionki, Kórnik, Robakowo. Wszyscy oni zgodnie potwierdzali negatywne oddziaływanie funkcjonowania lotnisk na miasto i aglomerację, oraz na jakość życia mieszkańców. Wszyscy oni uważają, że nadszedł czas, aby władze miejskie i samorządowe władze wojewódzkie wreszcie poważnie zajęły się tym problemem.

W bazie Poznań-Krzesiny, największej takiej w Europie środkowo-wschodniej, od jesieni 2006 r. stacjonują i operują z niej samoloty wielozadaniowe F16, obecnie w liczbie trzydziestu dwóch. Jest ona położona w granicach Poznania, w odległości tylko nieco ponad 7 km od Urzędu Miasta. Mimo że jako teren wojskowy podlega Ministerstwu Obrony Narodowej, jej wpływ na miasto jest znaczny i jej obecność nie może być ignorowana przez lokalne władze publiczne. Przez ostatnie lata obecność ta, coraz głośniej słyszalna, była niestety poza zainteresowaniem tych władz.

To, jak baza oddziałuje na miasto zostało w pewnym stopniu określone jedynie w zakresie poziomu hałasu generowanego przez samoloty. W przyjętym przez radę miasta Programie Walki z Hałasem, stwierdza się, że baza i samoloty F16 to największe źródło ponadnormatywnego hałasu w Poznaniu o najwyższym poziomie przekroczenia norm. Program stwierdza brak możliwości oddziaływania na ten hałas w celu zmniejszania go, poza drogą radykalną czyli wyprowadzeniem bazy i samolotów z Poznania.

Od dłuższego czasu ujawniają się rozliczne przesłanki do stwierdzenia, że baza na Krzesinach przynosi ogromne i wszechstronnie destrukcyjne oddziaływanie na całą aglomerację poznańską w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej. Skutkiem upowszechniania się tego przeświadczenia, o którym obecnie nie sposób, z braku odpowiednich analiz stwierdzić, jak dalece jest słuszne, jest organizujący się społeczny protest, który w chwili obecnej znacznie wyszedł poza osiedle Marlewo położone niemal na końcu pasa startowego lotniska na Krzesinach. Obejmuje inne osiedla i dzielnice Poznania oraz okoliczne wsie, osiedla i miasta. Jednocześnie samorządy w Luboniu, Kórniku, Kamionkach i in., także rada miasta Poznania, angażują się w ten problem poprzez uchwalane stanowiska i wysyłane listy do władz centralnych. Największą rangę ma jednak to, co zrobi władza publiczna w Poznaniu.

Jest cały szereg pytań, dotyczących oddziaływania bazy na Poznań. Przede wszystkim jest to pytanie o obecny i przewidywany wpływ bazy na potencjał rozwoju gospodarczego i, szerzej, cywilizacyjnego aglomeracji poznańskiej. Co baza oznacza dla „marki Poznań”, PRu miasta, wpływu na inwestycje? Jaka jest skala globalnego osłabienia aktywności gospodarczej w mieście spowodowanego częściowym wyłączeniem ok. 25 tys. ha (dotychczas) poprzez strefy ograniczonego użytkowania?

Stawiane są również pytania dotyczące lotniska Ławica. Jak trasy przelotów nad miastem zarówno samolotów F16 jak i samolotów pasażerskich lądujących na Ławicy, ograniczają rozwój urbanistyczny miasta? Co oznacza rozbudowa lotniska Ławica dla okolicznych mieszkańców? Jak intensyfikacja lotów cywilnych wpłynie na jakość życia w mieście i jego rozwój? W najbliższych latach zapowiadany jest ponad dwukrotny wzrost liczby operacji lotniczych na Ławicy. W tym okresie port lotniczy zbliży się do maksymalnych możliwości obsługi pasażerów (nie prowadząc przy tym w istotny sposób odpraw towarowych). Możliwości rozwoju Ławicy w perspektywie długookresowej są ograniczone, a niestety już dziś wpływ działalności lotniska na jakość życia mieszkańców Poznania jest znaczny.

Uważamy, że czas rozpocząć debatę, która pozwoli na ocenę możliwości przeniesienia lotniska cywilnego w takie miejsce, które pozwoli na jego dalszy rozwój. F-16 zaś powinny zostać po prostu wyprowadzone z Poznania. Inaczej rozwój aglomeracji poznańskiej zostanie zablokowany na długie lata. Nie można do tego dopuścić – czas, aby władze przystąpiły do działania.

Dalsze odwlekanie momentu zmierzenia się władz z wyzwaniem, jakie dla rozwoju aglomeracji poznańskiej stanowią baza na Krzesinach oraz lotnisko cywilne Poznań-Ławica, jest już nie do zaakceptowania dla społeczności miasta i aglomeracji. Prosimy zatem o spotkanie w celu omówienia w/w problemów. Okolica połowy września br. wydaje się terminem optymalnym. Bardzo prosimy o potwierdzenie i zaproponowanie konkretnego terminu i godziny spotkania.

Szanowny Panie Marszałku,
jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami mieszkańców Baranowa, Przeźmierowa, Ławicy, Jeżyc i Grunwaldu, Smochowic, Świerczewa, Marlewa, Starołęki, Rataj, Kamionek, Lubonia, Kórnika i in. Uważamy, że przedstawiciele społeczności, które stale doświadczają znacznego oddziaływania jednego lub drugiego lotniska, powinny wziąć udział w tym spotkaniu, dlatego ze swojej strony zobowiązujemy się do koordynacji zaproszeń w porozumieniu z Panem Marszałkiem.

Z wyrazami szacunku

Za zarząd Stowarzyszenia My-Poznaniacy

Andrzej Białas, prezes
Lech Mergler, sekretarz

(Źródło: www.my-poznaniacy.org)

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Trochę prawdy o lotach nocnych

Opublikowano 19 sierpnia 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

Już w 2007 roku lotnisko Ławica zobowiązane było do ciągłego monitoringu hałasu.  Bardzo ciekawe informacje można znaleźć w dokumencie pt. „Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem” sporządzonym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza na zlecenie Urzędu Miasta Poznania. W rozdziale dotyczącym hałasu lotniczego czytamy, że redukcja hałasu lotniczego należy do najtrudniejszych. Zmniejszanie tego rodzaju hałasu następuje poprzez:

– zmianę trajektorii lotu. „Trasę przelotu jak i tor dolotu wraz z kątem startu należy kształtować tak, aby w zasięgu hałasu znalazła się jak najmniejsza liczba osób”.  Lokalizacja lotniska Ławica nie przewiduje jednak wariantu małego zaludnienia. Wystarczy spojrzeć na mapę Poznania, albo na Google Earth, aby przekonać się, że gorszej lokalizacji nie można było wymyśleć. Do tego 70% operacji lotniczych jest w kierunku Przeźmierowa a tylko 30% w kierunku Poznania.

– przeniesienie operacji lotniczych na porę dzienną. Czytamy, że „ wydarzenia akustyczne o dużych poziomach hałasu są szczególnie dokuczliwe w porze wieczornej, a zwłaszcza nocnej. Dlatego należy dążyć do minimalizacji liczby tych lotów”. Dlaczego zatem od tak dawna nie możemy doczekać się od pana prezesa Wiatrowskiego decyzji o zaniechaniu lotów nocnych. Dlaczego na o wiele większych lotniskach Europy, łącznie z lotniskiem Okęcie takie kroki zostały już dawno podjęte?

Na stronie 69 tego poważnego opracowania czytamy i nie wierzymy. Już w 2007 roku dostrzegano problem hałasu lotniska Ławica. Zaproponowano działania obniżające hałas w trzech wariantach.

W wariancie minimalnym miało nastąpić zmniejszenie liczby operacji lotniczych (rejsowych i czarterowych) w porze nocnej (godz.22.00 do godz.06.00) do dwóch. Monitoring hałasu miał być ciągły, szczególnie w pobliżu lotniska. Miała „ nastąpić zmiana godziny lotów samolotu pocztowego, charakteryzującego się bardzo dużym poziomem emisji hałasu. Samolot ten należy przenieść na porę dzienną, tj. pomiędzy godz.06.00 a 18.00”.

W wariancie optymalnym założono zmniejszenie liczby operacji lotniczych w porze nocnej do jednego samolotu a do tego zaproponowano budowę ekranu akustycznego po południowej stronie lotniska, ”w celu zmniejszenia uciążliwości akustycznej operacji naziemnych”.

W wariancie maksymalnym miałaby nastąpić zmiana organizacji lotów rejsowych i czarterowych, polegająca na całkowitym braku lotów w porze nocnej.

Przypomnijmy jednak, że w roku 2007 dokuczliwość lotniska Ławica nie była aż tak duża jak jest w tej chwili. Mamy połowę roku 2011 i żaden z tych wariantów nie wszedł w życie. W porze nocnej lata 13 samolotów a prezes Wiatrowski mówi nam, że im większa kumulacja samolotów, tym hałas będzie mniejszy. Warto się nad tym zastanowić i wspólnie działać przeciwko fałszowaniu faktów. Tylko poprzez połączenie sił jesteśmy silnymi partnerami do walki z lotniskiem.

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Przemyślenia

Opublikowano 11 sierpnia 2011, autor: kontakt@przezmierowo.org

Pośpiech, kryzys gospodarczy zalewający Europę i  świat, gonitwa dla zapewnienia bytu materialnego towarzyszą nam nieustannie. Chcemy stworzyć nasze małe oazy spokoju, rodzinny dom, osiedle, dzielnice. To są „Nasze Małe Ojczyzny”. Czy mamy prawo wymagać w tych enklawach poszanowania naszych praw do spokoju, ciszy, bezpieczeństwa, ochrony naszego zdrowia? Wybieramy władze by działały wyłącznie w naszym interesie i ustanawiały prawo dla naszego dobra. Właśnie oni mają opracowywać wieloletnie strategie rozwoju, plany gospodarcze, przewidywać ład urbanistyczny i kształtować przestrzeń do godnego dla nas życia. Nikt z nas nie może dowolnie realizować swojego miejsca zamieszkania. Realizujemy je w oparciu o plany zagospodarowania, pozwolenia na budowę, różnorakie zgody władz na korzystanie z infrastruktury. Organy władzy mają wyłączność na wyrażanie zgody lub nie, na realizację i na sposób zagospodarowania naszej prywatnej przestrzeni życiowej. To organy powinny mieć wiedzę wynikającą z przez nich opracowywanych strategii i planów o przyszłych zagrożeniach, uciążliwościach, ograniczeniach i je nam wskazywać w trakcie wydawania pozwoleń. Wybór lokalizacji różnorodnych uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia inwestycji, tworzenie stref przeznaczonych do ich realizacji powinien odbywać z wieloletnim wyprzedzeniem. To jest kanon działań strategicznych i urbanistycznych. Konieczne inwestycje szkodliwe dla naszego zdrowia należy przewidywać z wieloletnim wyprzedzeniem, i zapewnić im potrzebny obszar terenowy. Czy władza ma prawo najpierw wyznaczać tereny pod budownictwo mieszkaniowe, uzbrajać je w media, opracowywać plany, pozwalać je intensywnie zabudowywać, a następnie stwierdzić, że właśnie tu dokładnie w środku zabudowy należy zrealizować spalarnię śmieci, oczyszczalnie ścieków, wysypisko śmieci, fabrykę utylizacji odpadów, stadiony sportowe, lub gigantycznie rozbudowywać lotniska? Również czy dla takich inwestycji władze po cichu w pośpiechu mają prawo zmieniać obowiązujące strategie, plany, programy rozwojowe? Czy władza ma prawo najpierw ogłaszać likwidację wojskowego lotniska w Krzesinach, przeniesienia lotniska z Ławicy ujmować to w obowiązujących planach, a następnie całkowicie zmieniać te decyzje? Kto dał prawo do arbitralnego umiejscowienia samolotów F16 w Krzesinach, budowy spalarni w Koziegłowach, gigantycznej rozbudowy lotniska Ławica, budowy linii energetycznych o ogromnej mocy przesyłowej energii nad osiedlami w Bytkowie i Rokietnicy?

Powstaje zatem pytanie czy może być inaczej?  Jesteśmy przekonani jak łatwo można było wszelkie te sprawy pogodzić. Wystarczyło dla tych inwestycji pozostawić w planach wolne przestrzenie gospodarcze, nie opracowywać i nie planować na tych terenach inwestycji mieszkaniowych, nie uzbrajać na ich potrzeby terenów. Kierunki zabudowy i uzbrojenia terenów wyznaczyć w takich kierunkach miasta i takich obszarach by ich budowa eliminowała, a na pewno ograniczała do minimum wszelkie zagrożenia. Płacone przez nas gigantyczne podatki mają temu służyć. Utrzymywana przez nas ogromna ilość dobrze opłacanych urzędników ma dbać o nasze interesy. Czy takich działań oczekujemy? Czy moralne i godne jest tworzenie Spółek zależnych od urzędów obejmowanie w nich dodatkowych stanowisk w Radach Nadzorczych z wysokimi wynagrodzeniami  przez  urzędników zajmujących eksponowane szczeble w administracji? Czy późniejsze działania takich skorumpowanych urzędników jest skierowana na obronę naszych praw, czy też obronę interesów Spółek w których zasiadają? Proszę prześledzić składy Rad Nadzorczych Spółek zależnych od urzędów lub takich w których mają znaczące udziały i wyciągnąć wnioski.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj

Ruszyła strona Przezmierowo.org

Opublikowano 3 sierpnia 2011, autor: admin

Ruszyła strona Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” www.przezmierowo.org. Będziemy na bieżąco Państwa informować o podejmowanych przez nas działaniach.

Zapraszamy do współpracy!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj | Edytuj