Sprawozdania

Sprawozdanie nr 1 

Stowarzyszenie powstało na początku marca  2011 roku, formalnego zgłoszenia swojej działalności do Starosty Powiatu Poznańskiego dokonało w końcu marca 2011 r. Powołanie naszego Stowarzyszenia wynikło z potrzeby obrony interesów mieszkańców naszych miejscowości przed podejmowaniem działań  zmierzających do degradacji środowiska. Takie działania na niewyobrażalną skalę podjął Zarząd Portu Lotniczego Poznań-Ławica wspólnie z swoimi udziałowcami. Również zlokalizowany tuż obok naszej miejscowości tor wyścigowy od wielu lat narusza spokój zamieszkiwania. Reprezentowanie mieszkańców przez Stowarzyszenie przed instytucjami ma szerszy aspekt społeczny, a ponadto działania są bardziej skoordynowane. Gdyby Stowarzyszenie uzyskało szerokie poparcie społeczne i większą ilość członków, jego działalność mogłaby osiągnąć skuteczne rezultaty. W jedności siła działania w rozproszeniu utracimy możliwość dochodzenia swoich racji. Port  lotniczy podjął decyzję o rozbudowie i powiększeniu operacji lotniczych do 48 800 rocznie. Taka rozbudowa prowadzi do potrojenia operacji, a co za tym idzie do wykonywania średnio co 5 minut startu lub lądowania. Port lotniczy  zapewnia sobie również wykonywanie operacji lotniczych w godzinach nocnych minimum 18 lotów. Pragniemy zauważyć iż działanie portu zmierza do zagwarantowania sobie wykonywania 75% operacji na kierunek wyłącznie Przeźmierowa. W celu skoordynowania działań zmierzających do przeciwstawienia się i chociaż w części zapewnienia nam jakichkolwiek praw powołanie Stowarzyszenia wydało się nam celowe. Port lotniczy, jego udziałowcy i szeroko rozumiane władze regionu w minionych latach prowadziły propagandową akcję medialną. Celem akcji było wyrobienie w opinii społecznej przekonania iż jedynym rozwiązaniem zapewnienia transportu lotniczego regionowi jest rozbudowa lotniska w istniejącej lokalizacji. Zupełnie pominięto fakt iż w obowiązującym MPZP miasta Poznania i miejscowości sąsiednich takich możliwości nie przewidywano. Również w obowiązującej planach ochrony środowiska nie dopuszczono do przekroczenia norm hałasu, a wręcz przewidywano likwidacje lotów nocnych od 2009 roku. Jednocześnie jakiekolwiek próby obrony mieszkańców przedstawiano jako nieodpowiedzialne działania grupy oszołomów. Zarząd portu przy akceptacji udziałowców i za przyzwoleniem WIOŚ nie prowadził obowiązkowego monitoringu, w celu ukrycia poziomu szkodliwego hałasu. Tym samym wmówiono społeczeństwu iż port lotniczy emituje hałas w granicach dopuszczalnych. Odpowiedzialność za zamieszkanie w sąsiedztwie lotniska zrzucono na samych mieszkańców. Skoro się pobudowali to są sobie winni. Zupełnie zapomniano iż żadne z miejscowych MPZ nie uwzględniały i nie wyznaczały stref zagrożenia, tym samym zapewniały zgodność z normami oddziaływań na środowisko na terenach wyznaczanych do zabudowy.  Dla zapewnienia rozbudowy lotniska władze miasta zmieniło obowiązujący MPZP dla rejonu portu, obecnie kolejny raz zmieniają i uzupełniają MPZ pod potrzeby rozbudowy lotniska.

Część mieszkańców samodzielnie podjęła obronę interesów społeczeństwa naszych miejscowości. Przy wsparciu Rady Sołeckiej wystosowano pisma do Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Wielkopolski, Prezydenta Poznania. W pismach podjęto próbę wykazania skali zagrożeń, jak również zaniedbań do jakich dopuścił się Zarząd Portu i jego udziałowcy. Skierowano również szereg pism do parlamentarzystów województwa Wielkopolskiego. W/w mieszkańcy brali udział w toczącej się rozprawie administracyjnej w WIOŚ w Poznaniu, na której to zgłoszono szereg uwag wniosków i sugestii.

Jednakże działania poszczególnych mieszkańców z przyczyn obiektywnych jest utrudniona i nie ma takiej siły społecznej.
Stowarzyszenie z chwilą powołania podjęło szeroką akcję administracyjno-prawną, również podjęło działania zmierzające do zmiany odczuć społecznych protestów. W tym celu:

 • Skierowano pisma do Marszałka, Wojewody Wielkopolskiego, również do Prezydenta Poznania. W pismach wskazano skalę zagrożeń jakie niesie rozbudowa lotniska.
 • Złożono odwołanie od wydanej decyzji środowiskowej RDOŚ w Poznaniu do generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Opracowano odwołania obywatelskie, rozpropagowano je i złożono w ilości około 180
 • Dokonano zgłoszeń do Prokuratury Krajowej, Okręgowej, Rejonowej działań narażających mieszkańców na utratę zdrowia.
 • W trakcie przesłuchania prokuratorskiego pełnomocnika Stowarzyszenia wyjaśniono racje mieszkańców i zakres naruszeń jakich dopuścił się Zarząd portu.
 • Złożono odwołanie do Ministra Infrastruktury od decyzji pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 • Skierowano skargę do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego.
 • Skierowano wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich na naruszanie praw gwarantowanych przez Konstytucję
 • Opracowano pismo do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie będące odpowiedzią na jego wezwanie o brakach w odwołaniach obywatelskich.
 • Skierowano pismo do Banku PKO S.A. będącego dystrybutorem obligacji na finansowanie rozbudowy lotniska.
 • Wystosowano odpowiedzi na pisma skierowane do Stowarzyszenia przez Zastępcę Prezydenta Poznania i V-ce Marszałka.
 • Złożono pisma do Starosty Poznańskiego w sprawie oddziaływania lotniska na zdrowie dzieci w nowobudowanym przedszkolu
 • Złożono pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zagrożeń zdrowia dzieci przez oddziaływanie lotniska na nich w nowo budowanym przedszkolu.
 • Wspólnie z przedstawicielami Rady Sołeckiej i Sołtysem odbyto 2 kilku godzinne spotkania z Zarządem Portu-Lotniczego Poznań-Ławica. Spotkania dotyczyły zakresu rozbudowy. Po spotkaniu wystosowano wspólnie uzgodniony komunikat prasowy.
 • Skompletowano artykuły prasowe dotyczące lotniska z lat 2002 do dzisiaj.
 • Wyemitowano w lokalnej prasie artykuły dotyczące podejmowanych działań przez Stowarzyszenie.
 • Odbyto spotkanie z prawnikami będącymi przedstawicielami poszkodowanych przez lotnisko w Krzesinach.

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje wystąpienie do WIOŚ w sprawie szkodliwego działania toru wyścigowego, jak również o publiczne udostępnienie wyników monitoringu hałasu emitowanego przez ten tor. Przygotowujemy się również do kolejnego spotkania z Zarządem Portu-Lotniczego w celu ustalenia wyników monitoringu, jak również czasu działania lotniska w tej lokalizacji. Prowadzona jest również dyskusja w zakresie wielkości i czasu ustalenia strefy ograniczonego użytkowania na terenie Przeźmierowa.

Oczekujemy szerokiego wsparcia społecznego i czynnego włączenia się w działalność Stowarzyszenia. Tylko szeroka reprezentacja i wspólne działanie w Stowarzyszeniu może nam zagwarantować zachowanie partnerstwa dla Zarządu Portu-Lotniczego, jego udziałowców i władz regionu.

 

Sprawozdanie nr 2

Od ostatniego sprawozdania upłynęły dwa miesiące. Miesiące okresu letniego w którym nastąpiło zwiększenie operacji lotniczych, które wszyscy odczuwamy. W dalszym ciągu prowadzone są operacje lotnicze w porze nocnej. Wszyscy odczuwamy dyskomfort na wskutek ogromnego hałasu generowanego przez te operacje lotnicze. W tym okresie trwały intensywne działania Stowarzyszenia w zakresie obrony praw mieszkańców do godnego zamieszkania. Stowarzyszenie odwołało się od kolejnej decyzji Wojewody Wielkopolskiego zezwalającego na realizację rozbudowy dróg kołowania.

Skierowano łącznie 32 wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewody Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Powiatowego, Prezydenta Poznania, Nadzoru Budowlanego również do prasy lokalnej. W wystąpieniach wykazano zaniechania do jakich dopuścił się Port Lotniczy Poznań-Ławica w ubiegłych latach. Konsekwencje tych zaniedbań obecnie mają wyłącznie obciążyć mieszkańców naszych miejscowości, poprzez pogorszenie naszego komfortu zamieszkania, stopniowego niszczenia naszego zdrowia na wskutek ogromnego hałasu, również szeregu strat materialnych wynikających z utraty wartości dorobku życiowego. Szczególnie niepokojące jest wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży również zmniejszenie u nich odporności psychofizycznych i motorycznych na wskutek narażania ich na ciągłe działanie hałasu w skali dochodzącej nawet do 103decybele.

Na początku lipca przedstawiciele mieszkańców Przeźmierowa, Baranowa i Stowarzyszenia brali udział w spotkaniu z Zarządem Portu Lotniczego. Zaprezentowano wyniki pomiaru poziomu hałasu dokonane w miesiącu kwietniu i maju na ulicy Wiosny Ludów 52 i lotniczej 2. Średnie wartości ekspozycyjne poziomu dźwięku na ulicy Lotniczej wynoszą w dzień 92,3 decybele, w nocy 92,7 decybele, natomiast na ulicy Wiosny Ludów w dzień 86,6 decybeli w nocy 86,3 decybele. W miesiącu maju odbyło się 1491 operacji lotniczych w dzień i 197 operacji lotniczych w nocy. Oznacza to iż w miesiącu maju zostaliśmy 1688 razy uderzeni dawką hałasu na poziomie 86,6 do 92,7 decybeli z których każda trwa około 20 sek. Łącznie każdy z nas przebywał około minimum 10 godzin w hałasie 86,6 do 92,7 decybeli. Ten poziom hałasu i czas jego trwania degraduje nasze zdrowie a dzieci i młodzieży szczególnie i niszczy ich motorykę i oddziałuje na układ psychofizyczny. Instytucja mierząca poziom hałasu działa na zlecenie Portu Lotniczego i pobiera od niego wysokie wynagrodzenie. Dokonując szeregu zabiegów matematycznych instytucja dokonała obliczenia długotrwałego średniego poziomu dźwięku i uznała, że aczkolwiek operacje lotnicze generują hałas, lecz długotrwały średni poziom dźwięku jest w granicach normy. W prasie lokalnej wyemitowano informację iż przystąpiono do ustalenia strefy ograniczonego użytkowania. Również poinformowano iż Port Lotniczy generalnie nie przekracza norm hałasu, jedynie w 1 przypadku w nocy nieznacznie je przekracza o 0,4 decybele. Poinformowano również iż w przypadkach koniecznych Port Lotniczy poniesie koszty odszkodowań. Ustanowienie strefy ograniczonego użytkowania nie decyduje o wypłacie odszkodowań, do wypłaty konieczna jest przesłanka znacznego przekroczenia norm hałasu. Celowo Port Lotniczy dokonał takich pomiarów i wyliczeń by w przyszłości skutecznie pozbawić mieszkańców jakichkolwiek odszkodowań. Stowarzyszenie wystosowało szeroko umotywowany protest do wszystkich władz i zainteresowanych. W proteście umotywowano wyliczeniami faktyczną skalę przekroczenia norm. Wskazano również nie niezgodności w tym szczególnie brak obliczenia wskaźników oceny dokuczliwości, oceny zakłócenia snu, oceny „relacji dawka-skutek” koniecznych do ustalenia skali zagrożenia. Stowarzyszenie i szereg mieszkańców indywidualnie złożyło odwołania od 3 decyzji dotyczących rozbudowy lotniska w terminach ustawowych. Pomimo 12 krotnego upływu terminu na rozpatrzenie w/w odwołań żadne nie zostało rozpatrzone. Szczeble władz do których składano odwołania pozostają celowo w zwłoce. Takie działania są celowe i mają służyć do zmęczenie i wyeliminowanie mieszkańców z procesu i z odszkodowań. Dlatego uważamy iż wyłącznie determinacja i wspólne działania mogą doprowadzić do częściowej realizacji naszych interesów i ochronić zdrowie nasze a szczególnie naszej młodzieży, dzieci i wnuków.

Również dla osiągnięcia siły możliwej do bycia silnym partnerem dla Portu Lotniczego obstawionego prawnikami i wspomaganego oraz  chronionego przez udziałowców Miasto Poznań i Województwo Wielkopolskie wydaje się nam za konieczne występowanie w przyszłych sporach z pozwami zbiorowymi. Siła takiego pozwu jest ogromna, ma wielki wydźwięk społeczny również ten sposób występowania minimalizuje koszty poszczególnych mieszkańców i zezwala im na dochodzenie sum odszkodowawczych adekwatnych do poniesionych strat. Takie stanowisko prezentowała zaproszona na nasze spotkanie grupa prawników prowadzącą skutecznie spór z lotniskiem w Krzesinach.

 

Sprawozdanie nr 3 z Walnego Zgromadzenia z dnia 24.02.2017

Dnia 24.02.2017r. miało miejsce Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia.  Najważniejszą kwestią było przekształcenie dotychczasowego stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie (rejestrowe) zgodnie z przepisami nowego prawa o stowarzyszeniach.

Na wstępie Przewodniczący Stowarzyszenia Leszek Wardeński podał powody i cel przeprowadzenia zmian organizacyjnych. Szczegółowo przedstawiony został nowy statut stowarzyszenia i przeprowadzono dyskusję nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Po wyborze komisji skrutacyjnej uchwalono za zgodą wszystkich członków Stowarzyszenia, zmianę stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe w trybie art 42a ustawy z 07.04.1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210). Dokonano też ponownego wyboru władz stowarzyszenia w dotychczasowym składzie (szczegóły na stronie internetowej www.przezmierowo.org).

Podjęto decyzję o zmianie nazwy, nowe stowarzyszenie będzie nazywało się – Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa.

W dalszej części zebrania prawnicy współpracujących kancelarii szeroko informowali o stanie prowadzonych spraw odszkodowawczych. Wywiązała się dyskusja, a prawnicy udzielali wyjaśnień w  kwestiach interesujących mieszkańców. Wszyscy dziękowali prawnikom za rzetelność i skuteczne działania. W ostatnim okresie szczególnie warte podkreślenia są wyroki Sądu Najwyższego oddalające skargi kasacyjne Lotniska, co ostatecznie potwierdza słuszność naszych wysiłków i zasadność roszczeń odszkodowawczych.

Obecnie zadaniem Zarządu będzie wprowadzenie w życie podjętych uchwał, sądową rejestrację, co powinno nastąpić w ciągu miesiąca od  złożenia wymaganych dokumentów. O fakcie rejestracji w KRS poinformujemy odrębnie.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i chętnie przyjmuje nowych członków oraz odnowi członkostwo wcześniej zarejestrowanych.

Zachęcamy szczególnie mieszkańców naszych miejscowości do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia. Po zmianach organizacyjnych zakres działań zostanie znacznie rozszerzony.  Chcemy w większym stopniu zajmować się wszystkimi problemami życia naszych miejscowości.

Aby móc skutecznie pomagać mieszkańcom musimy lepiej rozpoznawać potrzeby i problemy. W tym celu przywrócimy od kwietnia 2017r. dyżury Zarządu Stowarzyszenia w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 18-20 w siedzibie Przeźmierowo ul. Kościelna 46/48 sala 116 (Szkoła Podstawowa).