Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PRZEŹMIEROWA I BARANOWA

§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2017 r. poz 210 ).
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Przeźmierowo gmina Tarnowo Podgórne.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

§ 2
Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Ochrona środowiska i jego zasobów w tym poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i warunków zamieszkiwania.
 2. Podjęcie działań na rzecz polepszenia warunków zamieszkania, a w szczególności:
  – przeciwdziałanie hałasowi w tym z lotnisk, dróg krajowych i lokalnych, obiektów przemysłowych, inżynieryjnych itp.,
  – zapewnienia mieszkańcom poprawę stanu środowiska, w tym obniżenie poziomu szkodliwego, nadmiernego hałasu.
 3. Reprezentacja mieszkańców przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi, oraz wszelkimi innymi instytucjami, których jakakolwiek działalność ma wpływ na warunki zamieszkania.
 4. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 5. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa mieszkańców.
 6. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, w tym prowadzenie działalności wydawniczej.
 7. Wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

§ 3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
 2. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami.
 3. Kierowanie postulatów, wniosków, pism do organów administracji publicznej. samorządowej i innych jednostek, oraz instytucji.
 4. Występowanie lub udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących członków stowarzyszenia i innych pokrzywdzonych osób, w szczególności związanych z pogorszeniem warunków  zamieszkania.
 5. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska, zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom wszystkich przynależnych praw wynikających z przepisów prawa polskiego, jak również przepisów unijnych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój środowiska.
 7. Podejmowanie działań zmierzających do polepszenia warunków zagospodarowania działek poprzez współdziałanie w czasie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, budowy urządzeń infrastruktury technicznej i znoszenia różnorakich ograniczeń wprowadzanych przez instytucje niezgodnie z przepisami prawa.
 8. Zgłaszanie do odpowiednich organów i instytucji, przypadków naruszania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju środowiska.
 9. Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej.
 10. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska.
 11. Dążenie do zwiększenia społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 12. Organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju oraz inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi.
 13. Organizowanie różnych form rekreacji i wypoczynku oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej.
 14. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia. Ogłaszanie, inicjowanie lub organizowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia.
 15. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i innymi Stowarzyszeniami realizującymi podobne cele.
 16. Działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
 17. Zabieganie o polepszenie infrastruktury kulturalnej w miejscowościach, których reprezentuje Stowarzyszenie.
 18. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.
 19. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 4

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
 2. Zebranie Członków zwyczajne Zarząd zwołuje co najmniej raz w roku.
  Zebranie członków nadzwyczajne zwołuje Zarząd w miarę potrzeb, lub na wniosek co najmniej 10% członków Stowarzyszenia. Członkowie winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. Ogłoszenie publikuje się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.przezmierowo.org, oraz dodatkowo w inny zwyczajowy sposób.
 3. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w §10 statutu.

§ 5

 1. Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Zarząd – w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik, trzech Członków Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Członkowie Zarządu oraz inne osoby mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przewodniczącego Zarządu, który może udzielać pełnomocnictw do podejmowania działań w imieniu Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  – Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
  – Wykonywanie uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  – Prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
  – Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  – Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń otrzymywanych przez członków zarządu i inne  osoby za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją lub innymi zadaniami zleconymi i wykonywanymi na rzecz Stowarzyszenia.
  – Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
  – Zwoływanie Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej trzech Członków Zarządu, w tym Przewodniczącego i zapadają większością głosów, zaś w przypadku równości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.
 7. Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia wymaga łącznego podpisu dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego.
 8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący i Członek Komisji.
 9. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia w tym w szczególności gospodarki finansowej i wpłat członkowskich.
 10. Komisja rewizyjna sporządza raz w roku sprawozdanie z działalności, które przedkłada Zebraniu Członków Stowarzyszenia

§ 6

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, spadków, darowizn, dotacji, dofinansowania, prowadzonych zbiórek oraz w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone jedynie na cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. Wysokość składki członkowskiej na wniosek Zarządu uchwala Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Zmiana statutu dokonywana jest na wniosek Przewodniczącego lub 2 członków Zarządu lub grupy co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są opłacić składkę roczną w terminie do 30 kwietnia danego roku. Nieopłacenie składki rocznej powoduje wykluczenie członka, ponowne przyjęcie członka, może nastąpić po opłaceniu zaległych składek.

§ 7

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może zostać     rozwiązane uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać jedynie pełnoletnia osoba fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia, która złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  – biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia,
  – korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  – udziału w zebraniach, szkoleniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  – brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  – przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia,
  – regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 9

 1. Członek Stowarzyszenia naruszający statut lub działający wbrew interesom innych Członków Stowarzyszenia również postępujący niegodnie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia, decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członek wykluczony może złożyć odwołanie, które rozpatruje Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Członek może zrezygnować z udziału w Stowarzyszeniu. Członkostwo wygasa z chwilą złożenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w związku ze śmiercią członka.

§10

Zmiana treści statutu oraz decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności ½ liczby członków Stowarzyszenia.