Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia 09.04.2016r. Informacja.

1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie programu obrad.

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2014-2015r. przedstawił Przewodniczący Leszek Wardeński.

– Stowarzyszenie w minionym okresie zajmowało się monitorowaniem spraw sądowych prowadzonych przez współpracujące kancelarie prawne. Podejmowało liczne inicjatywy mające na celu neutralizowanie destrukcyjnych działań Zarządu Portu Lotniczego.

–  Skierowano szereg pism do RDOŚ,WIOŚ, WINB, Prezydenta Poznania Wojewody Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego wskazując na nieprawidłowości w zakresie pomiarów poziomu hałasu (brak pomiarów ciągłych i na granicy zewnętrznej OOU).

– Wszczęcie odwoławczych postępowań administracyjnych związanych z przebudową pasa startowego  NOVEMBER. Prace podjął Port Lotniczy bez wymaganych postępowań środowiskowych. Obecnie trwa postępowanie w tych sprawach przed Ministrem Infrastruktury o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwolenie na przebudowę.

-W dalszym ciągu kontynuowane są wcześniejsze postępowania w sprawie rozbudowy lotniska związanej z mistrzostwami EURO 2012.

– Dzięki współpracy z Władzami Gminy Tarnowo Podgórne, gmina przeprowadziła badania zanieczyszczenia powietrza i gleby, nie stwierdzając przekroczeń norm w tym zakresie. Wójt Gminy zapewnił przeprowadzenie alternatywnego monitoringu hałasu. To bardzo ważna inicjatywa Gminy, która pozwoli na sprawdzenie rzetelności obowiązkowych badań prowadzonych przez Lotnisko. Badania będą przeprowadzone w połowie bieżącego roku.

– W związku z podjętą, przez Zarząd Portu Lotniczego, próbą zmniejszenia o 60,63 ha strefy wewnętrznej OOU, z jednoczesnym powiększeniem o 136,4 ha strefy zewnętrznej zatem cały obszar miałby zostać zwiększony o 76,04, a nie jak podawano, w sensacyjnych donosach medialnych o rychłym zmniejszeniu OOU. Obecnie całkowita powierzchnia OOU to 1428,1 ha. Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do wyeliminowania ewentualnych niekorzystnych zmian mogących wpływać na tok prowadzonych postępowań. Poinformowano też zebranych, że działania Lotniska to zwykła destrukcja, mająca na celu kolejne zagmatwanie spraw, bez realnej szansy powodzenia. Jeśli Lotnisko faktycznie podejmuje działania mające na celu ograniczenie hałasu, to działania takie całkowicie należy popierać, ale działania takie to obowiązek wynikający z przepisów i szczególnie w krótkim czasie nie mają wpływu na ustanawianie obszaru ograniczonego użytkowania. Obszar został ustanowiony do 2034r. I chwilowe trudności lotniska nie mogą wpływać na strategiczne decyzje. Mamy nadzieję, że kompetentne władze publiczne właściwie ocenią sytuację i intencje Zarządu Lotniska.

– Skierowaliśmy, do Sądu Najwyższego, jako „Oświadczenie Przyjaciela Sądu”, pismo przedstawiające nasz pogląd  na kwestię dotyczącą kilkukrotnego tworzenia OOU i jego modernizacji w kontekście prowadzonych postępowań odszkodowawczych. Aktualnie SN zajmuje się podobnymi działaniami w porcie Warszawa Okęcie.W kwestiach związanych z działaniami prowadzonymi w sprawie poprawy funkcjonowania tzw. toru samochodowego, poinformowano, że dzięki działaniom Stowarzyszenia wykazano i udokumentowano brak stosownych pozwoleń po stronie Automobilklubu upoważniających do przeprowadzonych wcześniej inwestycji, jak i bieżącej działalności toru. Dokonane przez WIOŚ pomiary hałasu wykazały jednoznaczne przekroczenie norm. Decyzjami Prezydenta Poznania z maja i czerwca 2015r. nakazano dostosowanie działalności toru do obowiązujących norm i wyeliminowanie najbardziej hałaśliwych pojazdów. Dalsze działania mieszkańców powinny dotyczyć obserwacji sytuacji i w razie wystąpienia przekroczeń norm hałasu należy zawiadamiać organy kontrolne (WIOŚ, Policja).

– Stowarzyszenie brało czynny udział w powołaniu Komitetu Wyborczego „Mój Dom” w wyborach samorządowych 16.11.2014r. Do Rady Gminy weszły 4 osoby z ramienia tego Komitetu. Stowarzyszenie wypowiadało się w ważnych sprawach dla lokalnej społeczności, a dotyczących budowy Centrum Kultury w Przeźmierowie i Osiedla Agrobex w Baranowie.

– Udzielano też wsparcia finansowego Rad Sołeckich w Przeźmierowie i Baranowie w związku z organizacją Dni Dziecka w 2014 i 2015r.

3. Sprawozdanie finansowe za 2015r przedstawił Sekretarz Mieczysław Zwoliński

– Stowarzyszenie może uzyskiwać wpływy wyłącznie ze składek członkowskich. Za 2015r. wyniosły 881,05zł, wydatki związane z działalnością wyniosły 1462,98zł. Różnica w wysokości 581,93zł została pokryta z funduszy zgromadzonych w latach ubiegłych. Wymagane deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym.

4. Obecny na Zebraniu przedstawiciel kancelarii prawnych mec. Andrzej Majchrzak udzielił szerokiej informacji na temat prowadzonych postępowań sądowych, a także odpowiadał na liczne pytania zadawane z sali.

5. W dalszej części Zebrania po ustaleniu i stwierdzeniu kworum niezbędnego do podejmowania uchwał,  kolejno uchwalono:

– zmianę regulaminu Stowarzyszenia w zakresie władz stowarzyszenia

– wybór władz stowarzyszenia:

Przewodniczący – Leszek Wardeński
Zastępca Przewodniczącego – Magdalena Zagórska
Sekretarz – Mieczysław Zwoliński
Członek Zarządu – Dorota Barełkowska
Członek Zarządu – Krzysztof Bartosik
Członek Zarządu – Tadeusz Zimny

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Emilia Sznajder
Członek Komisji Rewizyjnej – Jerzy Warszczyński

– intencję zmiany statusu Stowarzyszenia Zwykłego w Stowarzyszenie w trybie zmienionej ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 25.09.2015., powierzając Zarządowi przygotowanie procedury zmiany.

6. Po ciekawej dyskusji Przewodniczący Stowarzyszenia dziękując przybyłym za czynny udział, zakończył obrady.

Przewodniczący Stowarzyszenia Leszek Wardeński

Dodaj komentarz